Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály    Kvalitní těsnění a jak ho prakticky snadno na trhu poznat

Kvalitní těsnění a jak ho prakticky snadno na trhu poznat

Publikováno: 18.10.2017
Rubrika: Technologie, materiály

Článek popisuje aktuální stav techniky a nový terminus technicus „Spolehlivý rozebíratelný spoj“, který je definován normou ČSN EN 1591-4:2014 jako spoj schopný udržet těsnost (konkrétní třídy těsnosti jsou definovány normou ČSN EN 13 555:2015) po celou dobu jeho plánované životnosti. Bohužel v běžné praxi tomu tak ještě stále není!

To pak nahrává obchodníkům, kteří se snaží prodat co nejvíce svého zboží, a proto samozřejmě tvrdí, že prodávají pouze kvalitu. Tato snaha je stejně stará jako sama civilizace.

K základní kontrole lze použít základní princip, že nejslabším článkem každého těsnění jsou použité měkké materiály, které jsou obsaženy buď v jeho konstrukci, nebo ve směsi, z které byl těsnící materiál vyroben. Pokud je tedy v popisu složení těsnícího materiálu uveden některý z materiálů z tabulky 1 a aplikační teplota je vyšší, pak je zde již možná pochybnost, že těsnící materiál nemůže logicky splnit vyšší teplotní odolnost limitovanou jeho nejslabší složkou. V praxi uvedené použitelné teplotní hranice těsnění vycházejí z historicky ověřených zkoušek. V případě pryžových/elastomerních materiálů poskytuje tabulka pouze přibližné parametry teplot. Podrobné informace naleznete v dokumentaci výrobce, který provádí standardizovaná měření, hodnoty jsou uváděny s určitou tolerancí/ rozptylem a případně spolupracuje s nezávislou zkušební laboratoří.

Tab. 1 - Hranice použitelnosti těsnících materiálů

Statické těsnění je stabilní až k jeho teplotní hranici, kde ztrácí potřebné vlastnosti pro udržení těsnosti. Tabulka poskytuje přehled o běžné provozní amaximální teplotě při použití různých těsnicích materiálů. Je třeba zdůraznit, že maximální provozní teploty mohou být dosaženy pouze za určitých podmínek a převládající hraniční podmínka je např. utěsňované médium. Dále je nutno současně zohlednit i tlakové zatížení těsnění v pT diagramu!

Faktorem kvality jsou i informace v podkladech výrobce, které jsou k zboží poskytovány. Kvalitní těsnění je doloženo i kvalitními technickými informacemi. Především to jsou parametry pro výpočet podle ČSN EN 1591-1:2001 + A1:2013, veškerý aktuální stav lze sledovat na www.gasketdata.org

ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Krátkodobá teplotní odolnost je velmi zavádějící informace. Jak dlouhá je vlastně myšlená tato krátkodobost? Je to tedy vzhledem k plánované životnosti funkce těsnění, např. pětileté, myšlen pak krátkodobě jeden den, týden či měsíc? Tento termín by neměl být v obecných podkladech těsnících materiálů vůbec uváděn! Lze se o něm bavit v konkrétních aplikacích, kde byly provedeny konkrétní zkoušky a pak lze krátkodobou teplotní odolnost uvést.

A znovu bych rád zopakoval, že hlavním parametrem těsnění a montážních prací není jen jeho nákupní cena, protože konečné náklady následných oprav mohou mnohonásobně přesáhnout prvotní cenu těsnění či „levnou“ hodinovou sazbu nekvalifikovaného personálu (viz obr. 1).

Systém kvality každého provozovatele tlakového zařízení musí nastavit systematické sledování nakupovaných materiálů a následně vydávat nápravná opatření a vést historii životnosti/funkčnosti použitých těsnících materiálů.

Nedostatečné znalosti o moderních měkkých těsnicích materiálech, jejich vlastnostech v různých zatěžovacích stavech, používání nevhodných nástrojů pro montáž a velký podíl tzv. „LIDSKÉHO FAKTORU“, to vše znamená, že výsledkem je jen 50% kvalita!

Údržbářské a montážní práce smějí být prováděny proto jen zaměstnanci, kteří jsou pro ni kvalifikovaní a zaměstnavatelem pověřeni. Musí disponovat odborným vzděláním nebo školením odborných znalostí a systematicky plnit dílčí odpovědnosti.

ZÁVĚR

Bez systematického nastavení opatření k minimalizaci netěsností pomocí fungujícího systému kvality nelze ve výrobních podnicích dosáhnout spolehlivé a bezpečné integrity tlakových zařízení.

Zdroje informací
[1] W. Tietze/A. Riedl, Taschenbuch Dichtungstechnik, 2. vydání, 2005, ISBN 3-8027-2735-5
[2] A. Riedl, Bezpečné a spolehlivé těsněné spoje, 18. Kolokvium v Rheine, 2013, ISBN 978-3-8027-2216-5

High-quality gaskets and how to recognize them easily in the marketplace
This article describes the state of the art and the new technical term "reliable detachable joint" defined under the EN 1591-4: 2014 norm as a joint that is capable of maintaining a seal (specific seal classes are defined under EN 13555: 2015) throughout its projected lifetime. Unfortunately this is still not the case in common practice!

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Obr. 1 - Srovnání nákladů na pořízení těsnění

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (570x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Nový řídicí systém kotle K3Nový řídicí systém kotle K3 (547x)
Účelem akce nazvané „Systém kontroly řízení kotle (SKŘ) K3, včetně Projektové dokumentace pro provádění stavby“, která b...
Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (99x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...