Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Lidé-Věci-Události    Podpora technického vzdělávání - nutné podmínky pro zachování energetiky, jako strategického oboru hospodářství České republiky

Podpora technického vzdělávání - nutné podmínky pro zachování energetiky, jako strategického oboru hospodářství České republiky

Publikováno: 23.6.2010
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Vzdělávání

V úterý, 15. června 2010, uspořádala 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková - 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR - další konferenci, věnovanou nedostatku lidských zdrojů v energetice. Obsah pražské konference byl výsledkem několika měsíců trvající spolupráce expertů a expertek, působících v oblasti energetiky - zaměstnavatelů, státní správy, školství a akademie, kteří se během roku scházeli na pracovních schůzkách v prostorách Senátu s paní senátorkou. Jednotlivé bloky konference uvedli a shrnuli: senátorka Alena Gajdůšková, senátor Jiří Bis - předseda senátního podvýboru pro energetiku, Kamil Kolarčík z Vysoké školy báňské-TU Ostrava a Hana Krbcová z ČEZ. V příspěvku jsou dále závěry konferenece, na kterých se shodli vedoucí všech čtyř bloků konference. Ty budou předány na relevantní místa v politické reprezentaci, státní správě a dalším.
 

Motto: Rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci veřejné správy, školství a hospodářské sféry a zapojení do evropských sítí je zásadním předpokladem energetické bezpečnosti i konkurenceschopnosti ČR.

Přesto, že energetika nepatří do komunitárních témat, je dnes již zřejmé, že nadále nelze udržet pouze národní charakter energetických hospodářství. EU směřuje ke společným energetickým plánům a strategiím. Je nutné aktivně se zapojit do Evropského energetického společenství, k jehož vzniku minulý týden vyzvali předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek a někdejší šéf Evropské komise Jacques Delors. O tomto návrhu již jednala Meziparlamentní konference v Bruselu ve dnech 7. až 8. června 2010. Nejčastěji se v souvislosti s energetikou, vyslovují termíny bezpečnost, zdroje a ekologie. Nesmíme ale zapomínat, že stejnou naléhavost mají zdroje lidské. ČR i EU trpí nedostatkem absolventů, kteří odpovídají současným potřebám ekonomiky.

Je proto nutné bez odkladů nastartovat proces doplnění a zajištění dalších generací technicky vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních (od techniků po vysokoškoláky a akademiky) a nadále podporovat technické vzdělávání na všech úrovních včetně celoživotního. Ke kvalitnímu technickému vzdělání je potřebný široký vzdělanostní základ a je třeba takové reformy vysokoškolského systému, která by sloužila rozvoji ekonomiky a vědy České republiky.

Je třeba začít důkladnou analýzou současných a budoucích potřeb energetických podniků, výzkumných pracovišť ale také státních (energetických) úřadů. Pak nebude těžké stanovit cíle, navrhnout cesty, a hodnotit průběžné výsledky. Nutnou podmínkou je závazná deklarace politické reprezentace, že rozvoj energetického sektoru bude prioritou budoucnosti České republiky. V jeho zájmu je, kromě schválené energetické koncepce a zajištění finančních zdrojů, zajištění vzdělaných a odborně připravených lidí.

Je potřebné vrátit pozitivní obraz přírodním vědám. Matematika musí být součástí základní vzdělanosti: velkou roli mohou sehrát pedagogové, proto je potřebné přijmout opatření již při jejich přípravě. Vědeckou výchovu studentů a doktorandů je třeba zaměřit na řešení praktických i teoretických problémů současné a budoucí energetiky s uvědoměním, že příliš úzká specializace při studiu omezuje budoucí rozvoj absolventa.

Také pro nástup nových technologií v energetice je potřeba připravit na vysokých školách nové odborníky a zajistit kvalitní informace o těchto technologiích pro širokou veřejnost. Pro hmatatelné výsledky je nutná spolupráce škol a privátního sektoru v personálních, technických, materiálových i znalostních oblastech.

Klíčová je možnost srovnání kvality vysokých škol a úrovně absolventů v rámci rezortu. Příkladem mohou být soutěže mezi školami, jednotná zadání zkoušek, výměna zkušeností a spolupráce na projektech. Nezbytné je i další vzdělávání učitelů. Jednou z možností jsou stáže v provozech energetiky doma i v zahraničí.

Akreditační procedury v technických a přírodovědných programech by měly respektovat potřebu vyšší spolupráce technických škol a průmyslu a současně národní politika i regionální politiky musí být zaměřené na posílení výzkumu, vývoje, vzdělávání a spolupráce škol s průmyslem. Za účelem efektivního využití veřejných prostředků je nutné stanovit priority výzkumu na základě potřeb průmyslu a podporovat technické univerzity tak, aby plnily tzv. třetí roli, tj. aby realizovaly svůj výzkum, vývoj ale i výuku v průmyslu.

Je nezbytné zaměřit se na smysluplné a efektivní čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů na výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedním z konkrétních řešení nedostatku lidských zdrojů v energetice může být vytvoření sekce resp. odborného týmu v rámci Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“, se snahou o zavedení uceleného systému vzdělávání v „Energetice“, pomocí veřejných prostředků a prostředků ESF.

Ve světle výše uvedeného je žádoucí podchycení dětí, jako potencionální nové generace energetiků tím, že už u nich budeme vzbuzovat zájem o techniku a technické obory. Síly musí spojit všechny platformy: rodina, škola, zaměstnavatelé, veřejné instituce, stát. Veřejná osvěta a medializace je jednou z osvědčených cest. K realizaci podpory technického vzdělávání a posílení energetiky jako oblasti strategického rozvoje je třeba spojit a využívat potenciál zaměstnavatelských svazů a regionálních platforem. Konkrétním krokem může být obnovení Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zveme vás na Den otevřených dveří Elektrárny Třebovice (468x)
Elektrárna Třebovice, největší výrobní zdroj skupiny Veolia Energie v České republice, pořádá v sobotu 21. května od 9 d...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (424x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
9. mezinárodní odborná konference Elektrizační soustava 2017 se bude konat 8. a 9. června 2017 (420x)
Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn, strategie a investiční plány … To vše bude opět předmětem jednání t...