Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    Popis stavby „Instalace horkovodních plynových kotlů na provozu Brno Sever (PBS)“

Popis stavby „Instalace horkovodních plynových kotlů na provozu Brno Sever (PBS)“

Publikováno: 5.6.2017
Rubrika: Zajímavosti, Teplárenství

Stavbu „Instalace horkovodních plynových kotlů“ zajišťovala v roli generálního dodavatele stavby pro objednatele Teplárny Brno společnost INVELT SERVIS, s.r.o. Náhrada parního kotle za horkovodní zapadá do koncepce přebudování parní sítě v rámci systému centrálního vytápění města Brna. Demolicí kotle K15 a jeho náhradou dvěma novými plynovými kotli došlo ke snížení instalovaného tepelného výkonu ze 75 MW na 28 MW, k podstatnému zlepšení ekonomiky provozu, zejména spotřeby zemního plynu a k výraznému snížení emisí znečišťujících látek.

ROZSAH ZAKÁZKY

Jednalo se o výstavbu nové plynové kotelny, umístěné ve stávajícím objektu Tepláren Brno – Sever. Stávající olejoplynový parní kotel K15 o výkonu 115 t/h z roku výroby 1983 byl nahrazen dvěma moderními horkovodními plynovými kotli dodavatele BOSCH Termotechnika o tepelném výkonu 2 × 13,9 MW (UNIMAT, typ UT-HZ 15 000 x 27).

Investor požadoval plamenco-žárotrubný kotel s řízením výkonu změnou teploty vody na výstupu z kotle. Investor samozřejmě požadoval moderní, kvalitní, spolehlivý kotel s vysokou účinností, což kotle BOSCH splňují.

Jako generální dodavatel firma zajišťovala řízení stavby, veškeré dodávky, montáž, stavební práce, uvádění zařízení do provozu, revize, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro předání díla. INVELT SERVIS se pohybuje úspěšně v energetice od roku 1994 a většinou se prezentuje kotli vlastní konstrukce.

Na stavbě „Instalace horkovodních plynových kotlů na PBS“ spolupráce nejen s firmou BOSCH Termotechnika, ale i se všemi dalšími dodavateli byla velice dobrá. Zejména pak s objednatelem a provozovatelem Teplárny Brno, a.s. Z dodavatelů, se kterými jsme byli v úzkém kontaktu, je potřeba vyzdvihnout firmu MoTeC spol. s r.o., která prováděla zejména demontážní a montážní práce, MTC – stav s.r.o, dodavatele stavebních prací, IZOMAT s.r.o., dodavatele ocelových komínů a Isocorp Brno s.r.o., dodavatele vnějších tepelných izolací. V neposlední řadě je pak potřeba zmínit Invelt elektro s.r.o., (je stejně jako INVELT SERVIS součástí skupiny INVELT GROUP) dodavatele části elektro a MaR.

Po uzavření smlouvy o dílo v 12/2015 začaly neprodleně přípravy. Zpracován byl Plán organizace výstavby, plán BOZP a PO a technologické postupy demontážních prací.

DEMONTÁŽ

Důležitou částí výstavby byla náročná demontáž stávajícího kotle K15, která probíhala řízeně dle technologických postupů za zvýšených bezpečnostních opatření, plynoucích z plánu BOZP a PO. Železný šrot byl ukládán na určenou deponii v areálu Tepláren a suť byla ekologicky likvidována. Po demontáži kotlů následovalo bourání betonových základů a konstrukcí uvnitř kotelny, v prostoru vymezeném sloupovými řadami na úrovni 1. NP .

Po demontáži kotle K15, která začala v lednu 2016 a skončila v březnu 2016, následovalo zhotovení podstatné části stavebních úprav. Jednalo se o úpravu povrchu 1. NP v místě budoucích kotlů, vytvoření bednění, výztuže a zabetonování základu horkovodních kotlů.

V průběhu demolice kotle K5 probíhal v celých teplárnách bezpečnostní audit a o kontroly tedy nebyla nouze. Vše však proběhlo bez problémů a k plné spokojenosti investora. Zajímavostí demolice byla demontáž kotlového bubnu (ø 1 200 mm, délka 8 000 mm a tloušťky pláště 100 mm). Buben byl rozřezán na cca 40 kusů a dopraven po částech dolů a následně na uložiště kovového šrotu.

Celková hmotnost železného šrotu byla cca 400 tun včetně ocelových konstrukcí, na skládku bylo vyvezeno cca 9,6 tuny žárobetonu a cca 2 500 m3 izolačního materiálu. 

Provoz teplárny se v průběhu demolice a instalace nových plynových kotlů neomezoval, ostatně byla to jedna z podmínek v zadání soutěže. Samozřejmě, závěrečné práce při uvádění kotlů do provozu se neobešly bez úzké spolupráce s provozovatelem.

MONTÁŽ KOTLŮ

Před dodávkou kotlů byla otevřena čelní stěna kotelny, která sloužila jako montážní otvor. Horkovodní kotle byly dodány vč. příslušenství 8. – 9. 6. 2016. Kotle byly ihned
z dopravního prostředku přemístěny na betonové základy. Jednalo se o velmi náročnou, precizní práci montážní organizace, kde mezi kotlem a sloupy konstrukce budovy byly skutečně pro manipulaci jenom milimetry.

Doprava kotlů z Německa byla zajištěná v rámci smlouvy s dodavatelem BOSCH Termotechnika a proběhla zcela bez problémů a bez zvláštních omezení v dopravě města Brna. Kotel UNIMAT je dlouhý 9 230 mm, široký 4 050 mm a vysoký 4 295 mm. Hmotnost jednoho kotle je cca 60 tun.

Po uložení kotlů následovalo připojení obou kotlů a další montážní práce v kotelně (usazení nových čerpadel, montáž potrubí, armatur, kouřovodů, vzduchotechniky a podobně).

VÝSTAVBA KOMÍNŮ, MONTÁŽE ELEKTRO …

Součástí dodávky byly i dva samostatné ocelové komíny včetně ocelové podpěrné konstrukce a tlumičů hluku, postavené venku na čelní stěně budovy.

Instalace nových ocelových komínů byla součástí zadání. Stávající komín při své výšce 217,5 metru nevyhovuje provozním požadavkům nových kotlů. Každý nový instalovaný kotel má svoji samostatnou spalinovou cestu. Bez rekonstrukce (vyvložkování) by se tak jako tak stávající komín použít nedal a cena by byla výrazně vyšší.

Neméně důležitou součástí dodávky byla zcela nová elektroinstalace a měření a řízení. Souběžně se strojní montáží probíhala montáž vnějších tepelných izolací a postupovaly dále dokončovací stavební práce. Byla uzavřena čelní stěna budovy, provedeno obezdění nově vzniklého objektu uvnitř budovy, montáž stropu a byla provedena fasáda čelní stěny v dotčené části a terénní úpravy. Po ukončení strojní montáže, izolací, montáže elektro a MaR byla dokončena podlaha a její finální nátěr.

Uvedení zařízení do provozu bylo zahájeno podle plánu koncem září 2016 a ukončeno bylo komplexními zkouškami 23. října 2016. V průběhu uvádění zařízení do provozu bylo provedeno zaškolení obsluhy provozovatele Tepláren.

Najíždění zajišťoval najížděcí tým, který tvořili pracovníci BOSCH Termotechnika, Invelt elektro a INVELT SERVIS. Důležitou roli hráli i montážní pracovníci firmy MoTec a zejména pracovníci provozu. Důležitý byl výsledek Technické inspekce Hradec Králové. Podpisem protokolu o funkčních zkouškách nebylo pochyb o zdárném dokončení díla. Kolaudace stavby proběhla úspěšně, kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 31. března 2017.

ZKUŠENOSTI, HODNOCENÍ

Zvláštní inspiraci pro realizaci této zakázky firma INVELT SERVIS nepotřebovala. Každá společnost potřebuje zakázky, ale tato zakázka byla pro nás přeci jen něčím jiným - poprvé v Brně. A také jsme si vyzkoušeli spolupráci s firmou BOSCH Termotechnika a věříme, že do budoucna zřejmě u této zakázky nezůstane.

Zkušeností s obdobným typem zakázek mají pracovníci INVELT SERVIS dostatek. Získali je po dobu existence firmy od roku 1994 nebo i předtím ve firmách, zabývajících se dodávkami pro energetiku. Dva horkovodní plynové kotle 23,5 MW společnost instalovala např. v ČEZ, Elektrárna Tušimice II, dodala řadu kotlů v parním nebo horkovodním provedení na plynná, tekutá či pevná paliva.

AKTUÁLNÍ ZAKÁZKA

V současné době pracujeme na dokumentaci pro povolovací řízení stavby a projektu pro provádění stavby právě pro Teplárny Brno, provoz Červený mlýn. Jedná se o dva horkovodní kotle o instalovaném tepelném výkonu 2 × 27 MW. Před podpisem smlouvy máme další projekt pro stavební povolení, jedná se o parní kotel o výkonu 28 t/h. Bohužel, v současné době nejsou vypisovány zakázky v našem oboru tak, jak jsme očekávali. Několik výběrových řízení bylo navíc po podání velice pracných nabídek zrušeno, jako např. Teplárna Náchod nebo Teplárny Trmice, na Slovensku pak šlo o Zvolenskou teplárenskou. Musíme se tedy zaměřovat i na zahraniční trhy.

Description of the construction project “Installation of hot-water gas boilers at Brno Sever - PBS”
The construction project “Installation of hot-water gas boilers” is being managed by Invelt Servis as the general contractor for the customer Teplárny Brno. The replacement of the steam boiler with a hot-water one fits into the concept of rebuilding the steam network in the central heating system of Brno. The demolition of the boiler K15 and its replacement with two new gas boilers has resulted in reducing installed thermal power from 75 MW to 28 MW, in a substantial improvement in economical operations, and especially in natural gas consumption and significant reduction in the emissions of pollutants.


O autorovi článku
Ing. Zdeněk Sodomka zahájil v roce 1980 (po absolvování VUT Brno, Fakulta strojní) svoji praxi v dnes již neexistující ČKD DUKLA Praha v projektovém úseku. V ČKD DUKLA působil v řadě funkcí v dodavatelsko-inženýrském závodě nebo v základním závodě. Od roku 1995 do roku 1998 pracoval v kolínské firmě FALKOM a poté se vrátil do ČKD DUKLA, tentokrát do závodu Strojírny Kolín. Po úpadku společnosti přešel do nástupnické firmy BRESSON jako obchodně technický náměstek a obchodní manažer. Od roku 2008 je obchodním manažerem plzeňské společnosti INVELT SERVIS. Podílel se např. na zakázkách „Oprava kotlů v Příbramská teplárenská“, „TEC Polyarnaya (RF)“, „IKO Senica (SR)“, „Kotel K8 pro ŽĎAS“ nebo „Obnova a modernizace teplárny Planá n. L.“

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Zde stál demontovaný kotel 115 t/hTransport kotle na základPohled na kotelnu s ocelovými komíny, novou fasádou a terénními úpravamiVykládka kotle z dopravního prostředkuInstalované kotle v provozu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (788x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
„Nechceme být pasivním příjemcem změn,“„Nechceme být pasivním příjemcem změn,“ (368x)
říká v rozhovoru pro All for Power Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS. Energetika prochází rozsáhlý...
Doosan Škoda Power dodá první parní turbínu do Spojených států americkýchDoosan Škoda Power dodá první parní turbínu do Spojených států amerických (262x)
Plzeňský výrobce parních turbín Doosan Škoda Power uzavřel na konci loňského roku kontrakt na dodávku parní turbíny pro ...