Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    Působení I&C ENERGO v oblasti servisu na jaderných elektrárnách ČEZ

Působení I&C ENERGO v oblasti servisu na jaderných elektrárnách ČEZ

Publikováno: 9.2.2018
Rubrika: Jaderné

I&C Energo je od svého vzniku v roce 1993 spolehlivým a dlouholetým dodavatelem servisních služeb pro JE Dukovany (EDU) a JE Temelín (ETE). V průběhu téměř 25letého období došlo k mnoha změnám vlastního modelu údržby. Ta nejvýznamnější započala v roce 2008 a dá se říct, že běží dodnes. V roce 2008 ČEZ, a.s. na základě několika výběrových řízení uzavřel s úzkou množinou dodavatelských subjektů Rámcové smlouvy na „Zajištění služeb v oblasti oprav, údržby a modifikací“. Elektrárny byly rozděleny na tzv. logické celky (LC) – Elektro, SKŘ (Systémy Kontroly Řízení), Reaktorovna, Strojovna, Vnější objekty a Stavební objekty. Firma I&C Energo a.s. je na jaderných elektrárnách dodavatelem servisu pro ČEZ, a.s. pro LC ELEKTRO a SKŘ. V roli významného subdodavatele, a to zejména v profesi ELEKTRO, SKŘ, i v rámci ostatních LC.

Změna dodavatelského systému údržby měla výrazný dopad do dodavatelského modelu ČEZ, a.s. a do procesu řízení prací. Významně se změnil způsob oceňování prací a z tohoto vyplývající struktura ceny celého díla.

Jako každá velká změna, tak se i tato změna, zejména v počátku jejího uvádění „do života“, potýkala s „dětskými nemocemi“. Aktivním přístupem se oběma stranám, tj. ČEZ, a.s. a I&C Energo a.s. podařilo v průběhu let mnohé problémy vyřešit a „nový“ systém údržby stabilizovat. V prosinci 2014 vypsal ČEZ, a.s. veřejné výběrové řízení na zajištění údržby a oprav v rámci LC Elektro a SKŘ pro ETE a EDU na období let 2016-2020. Po úspěšné kvalifikaci jsme následně uspěli i v celém výběrovém řízení. Výsledkem tohoto procesu byl podpis rámcových smluv nové generace pro LC SKŘ a Elektro na ETE a EDU.

POPISY LOGICKÝCH CELKŮ

LC SKŘ v sobě zahrnuje bezpečnostní a limitační systémy, hlavní regulátory bloku, systémy pro řízení technologie, informační systémy, systém radiační kontroly, diagnostické systémy a v neposlední řadě široké spektrum měření. Prostřednictvím těchto systémů je realizováno řízení a regulace procesů výroby, měření, přenos, zpracování, vizualizace a archivace měřených veličin. Prostřednictvím řídicích systémů a bezpečnostních funkcí je zajištěna také funkce automatik, blokád a ochran technologického zařízení.

LC ELEKTRO v sobě zahrnuje zařízení vlastní spotřeby elektrárny (pracovní a zajištěné napájení) a vyvedení výkonu. Obsahuje napěťové hladiny VVN (400 a 110kV), VN (24 a 6kV) a NN. Zařízení je sestaveno z transformátorů, zapouzdřených vodičů, generátorových vypínačů, kabeláže, rozvaděčů 6 a 0,4kV, elektrických ochran a automatik, AKU baterií, střídačů a usměrňovačů a v neposlední řadě i měřících a monitorovacích systémů.

LC Reaktorovna, Strojovna, Vnější objekty a Stavební objekty – zde v roli subdodavatele I&C Energo působí především na vlastní spotřebě zařízení a na řídících a měřících obvodech, dále pak také na točivých strojích (servopohony a motory do 0,4kV ).

Mimo vlastní tzv. Logické celky je potřeba také zmínit servisní činnosti v oblasti Technických Systémů Fyzické Ochrany elektráren (TSFO), které I&C Energo zajišťuje. Nad rámec speciálních certifikací a oprávnění, které jsou vyžadovány u LC Elektro a SKŘ, zde je nutné ještě mít i prověrky Národního bezpečnostního úřadu.

Do kategorie speciálních servisních činností můžeme zařadit aktivity v oblasti tzv. Transferu technologie know-how řídicích systémů WESTINGHOUSE. Tyto činnosti obnáší modifikace projektu v části SW (změna a generace kódu, regresní analýza pro bezpečnostní systémy PRPS, RCLS, PAMS; modifikace SW pro blokový informační systém UIS včetně displejů a NUIS; PCS-MMD; pevný alarmový systém FAS), dále pak modifikace projektu kabeláže včetně svorkových návazností pro kabeláž v bývalé dodávce Westinghouse, Správa Temelin Plant Database a Funkční design PCS, modifikace projektu polní instrumentace a OLM (výpočty kalibrace senzorů, projekty trasování IP včetně nezbytných výpočtů, modifikace databází polní instrumentace).

ROZSAH VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ NA LOGICKÝCH CELCÍCH

Firma I&C Energo a.s. na LC SKŘ a Elektro provádí jak plánovanou tak korektivní údržbu. Součástí realizace údržby je i tzv. příprava a řízení prací. Jedná se o činnosti zahrnující tvorbu pracovních postupů a instrukcí, požadavků na materiál, náhradní díly a speciální prostředky, požadavků na bezpečnostní a radiační zajištění. Důležitou součástí přípravy prací je také stanovení kvalifikačních požadavků včetně koordinace dalších dodavatelů. Příprava prací probíhá v SW prostředí ČEZ. Pro vlastní realizaci prací pracovníci I&C Energo a.s. přebírají pracoviště od směnových pracovníků ČEZ, čímž přebírají i odpovědnost za zařízení, bezpečnost a koordinaci prací, a to včetně subdodavatelů. I&C Energo s pracovníky ČEZ spolupracuje při vyhledávání a zjišťování příčin závažnějších poruch a jejich odstraňování.

Na ETE pracuje trvale cca 130 kmenových pracovníků servisní divize. Dalších 10 pracovníků ze strojního oddělení investiční divize připravuje a realizuje strojní činnosti včetně oprav svárů. V období odstávek bloků se v závislosti na harmonogramu a objemu prací počet rozšíří o dalších 40 – 60 pracovníků subdodavatelů.

Na EDU se na realizaci podílí trvale cca 190 kmenových pracovníků servisní divize profesí elektro, měření a regulace. Oblast přípravy a realizace strojní údržby zajišťuje strojní oddělení investiční divize v průměrném počtu 13 pracovníků. Pro období odstávek bloků si I&C Energo a.s. pro servisní práce nasmlouvá subdodavatele. V závislosti na harmonogramu a objemu prací se počet subdodavatelů pohybuje v rozmezí 15 – 20 pracovníků.

V průběhu kalendářního roku na ETE pracovníci firmy I&C Energo a.s. zajistí realizaci prací více než 30 tisíc úkolů pracovních příkazů. Z toho cca 8 tisíc připadá na odstávku jednoho bloku. Přibližně polovina úkolů vychází z plánů a programů kontrol, zbytek je pro nahodilou údržbu a investiční akce.

Na EDU pracovníci I&C Energo a.s. v průběhu kalendářního roku 2016 v zakázkách realizace údržby logických celků zajistili realizaci cca 27 tisíc úkolů pracovních příkazů. Z toho 15 tisíc připadlo na odstraňování závad. Přitom na odstávku jednoho bloku bylo třeba realizovat cca 5 tisíc úkolů pracovních příkazů.

Jak je vidět, jedná se o obrovský rozsah činností, a to nejen v oblasti vlastní realizace, ale i v oblasti administrace (tedy v přípravě a vyhodnocení činností). Přesto se daří bez významných problémů zajistit připravenost odstávek v dohodnutých termínech, jak po stránce přípravy úkolů pracovních příkazů, tak i po stránce smluvního zabezpečení se subdodavateli. Výkony jsou kapacitně pokryty a zajištěny v požadované kvalitě a případné posuny termínů pro jednotlivé činnosti jsou operativně vyřešeny. Pro zvládnutí náročných úkolů servisu musí firma pracovat jako dobře promazaný stroj. Velkou výhodou jsou dlouhodobé zkušenosti, znalý personál a budovaná „jaderná firemní kultura“ od prvopočátků vzniku společnosti.

Operation of I&C ENERGO in area of maintenance at ČEZ nuclear power stations
Since its foundation in 1993 I&C Energo has been a reliable and long-term supplier of maintenance services for the Nuclear Power Station Dukovany (EDU) and Nuclear Power Station Temelín (ETE). Over the course of almost 25 years there have been many changes in the actual model of maintenance. The most significant one began in 2008, and one could say that it continues to this day. In 2008, on the basis of several tenders ČEZ, a.s. concluded Outline Agreements with a small group of suppliers for the "Ensuring of services in the area of repairs, maintenance and modifications". The power stations were divided up into so-called logical units (LU) - Electrical RCS (Regulation Control Systems), Reactor Hall, Machine Room, External Objects and Construction Objects. At the nuclear power stations the firm I&C Energo a.s. supplies maintenance services for ČEZ, a.s. for LC ELEKTRO and RCS. In the role of significant sub-contractor, in particular in the profession ELECTRICAL, RCS, and in the context of other LUs.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Na logických celcích SKŘ a Elektro provádí I&C Energo jak plánovanou tak korektivní údržbu – ilustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (1067x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (1010x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...
Firemní zpravodajství