Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Zajímavosti    TENZA propojuje brněnskou energetiku

TENZA propojuje brněnskou energetiku

Publikováno: 6.6.2017
Rubrika: Zajímavosti

Aktivity společnosti TENZA, a.s., dnes již výrazně přesahují hranice České republiky, nicméně město Brno vždy bylo, je a bude neodmyslitelnou součástí rozvoje firmy. Sídlo TENZA se nachází nedaleko centra jihomoravské metropole, navíc i oba majitelé společnosti jsou řádní patrioti a Brno je pro ně srdeční záležitostí.

Postupný nárůst objemu a náročnosti projektů zpracovávaných společností TENZA si vyžádal používání moderního programového vybavení, které pomáhá zvýšit produktivitu a eliminovat lidské chyby ve vlastním procesu návrhu. Parametry sítí jsou kontrolovány ve výpočtovém programu MOP, což je softwarový nástroj pro návrhy tepelných sítí a optimalizaci stávajících sítí. V tomto programu je možné modelovat vodní a parní tepelné sítě se složitou topologickou strukturou, s více okruhy i zdroji tepla, a to i v grafické formě na rastrových mapových podkladech. Součástí jsou tepelně-hydraulické výpočty, energetické bilance včetně výpočtů tepelných ztrát. Při návrzích složitějších investičních celků s vysokými požadavky na koordinaci a technickou náročnost využívají projektanti vizualizační software AutoCAD Plant 3D, který výrazně zvyšuje kvalitu projektové dokumentace. Prvním projektem kompletně zpracovaným v tomto moderním grafickém softwaru byl návrh výměníkové stanice SAKO o celkovém výkonu 54 MW.

V rámci dlouholetého investičního projektu brněnských tepláren, zaměřeného na náhradu parovodních rozvodů za nové horkovodní vedení, realizovala TENZA v pozici generálního dodavatele řadu zakázek. Jednou z těch prvních byl projekt v historické části centra města, kde je část nových potrubních rozvodů umisťována do kolektorů vybudovaných pod povrchem právě pro rozvodné sítě. V tomto případě se lze obejít bez rozsáhlejších uzavírek silnic, ale na samotné uložení předizolovaného potrubí v kolektoru na speciálních konzolách jsou kladeny mimořádné nároky z důvodu omezeného prostoru pro manipulaci, montáž i vlastní vedení potrubí s ohledem na další sítě, jimiž je kolektor již do značné míry zaplněn a jimž je potřeba se vyhýbat. Navíc realizace přípojek pro napojené objekty často vede sklepními prostory historických budov ve značně složitých podmínkách. 

Neméně obtížné je to v případě výměny dálkového vytápění uloženého přímo v zemi pod vozovkou. To byly a jsou případy rekonstrukcí systémů centrálního zásobování teplem v ulicích tř. kpt. Jaroše, Tábor, Lidická, Křídlovická a další. Většinou dochází k rekonstrukci veškerých inženýrských sítí a tramvajových tratí včetně trolejového vedení a napájecích kabelů, dále vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Náročná a současně i zásadní pro celý průběh stavby je pečlivá koordinace a intenzivní komunikace s dodavateli dalších technologií. Vzhledem k tomu, že se často jedná o důležité dopravní tepny centra města, jejichž uzavření ovlivňuje život občanů, je práce provázena neustálým přísným zájmem médií a obyvatel.

Konverze dálkového vytápění v Brně si vyžádala výstavbu nové větší výměníkové stanice HVS MĚSTO o výkonu 65,8 MW, kterou TENZA realizovala v letech 2012 a 2013. Původní výměníková stanice HVS1 s výkonem 33 MW zásobující horkovod Juliánov a zbytkovým výkonem horkovod jih a střed města byla již nevyhovující, a po instalaci nové stanice tak byla zrušena. Nová stanice přednostně využívá odběrovou páru z turbíny TG 20, čímž zvyšuje ekonomii jejího provozu. Volbou pro její umístění byl prostor bývalé desilikační stanice v objektu Teplárny Brno, v provozu Špitálka.

Nová horkovodní stanice sestává ze dvou základních ohříváků, každý o jmenovitém tepelném výkonu 8,3 MW, ze dvou stávajících špičkových ohříváků, každý o tepelném výkonu 10,9 MW, a jednoho nového ohříváku o tepelném výkonu 25,5 MW. Stanice je vybavena systémem oběhových čerpadel a kondenzátním hospodářstvím, které tvoří kondenzátní nádrž o kapacitě 80 m3, tři kondenzátní čerpadla a příslušné potrubí. Při provozu nové stanice je teplota vratné vody udržována na hodnotě 60 °C, výstupní teplota je dle klimatických podmínek regulována v rozmezí 70 – 130 °C.

Pro společnost SAKO Brno TENZA navrhla novou výměníkovou stanici HVS SAKO s celkovým výkonem 54 MW a v současnosti se podílí na její realizaci. Tato stanice slouží k přenosu energie obsažené ve výstupní páře do horké vody, vyvedené do dvou samostatných horkovodních napáječů pro Juliánov – větev HKV Bělohorská, Líšeň a Vinohrady – HKV Líšeň. Každá z větví je zásobována topnou horkou vodou připravovanou ve dvou zaplavovaných trubkových vertikálních výměnících s výkony 14 MW. Teplota vratné vody je při provozu udržována na hodnotě 68°C, výstupní teplota je podle ročního období regulována v intervalu 80 – 110°C.

Společnost TENZA poskytuje v Brně technickou podporu při řešení střednědobých i dlouhodobých technických výhledů a koncepcí. Mezi aktuálně řešené projekty patří posouzení diverzifikace palivové základny ve vybraném zdroji či kapacitní rozšíření zdroje. Mimo tyto činnosti je TENZA v brněnské energetice nápomocná i s řešením rozsáhlých investičních celků. Z doby nedávno minulé patří k nejvýznamnějším realizace projektu Odpadové hospodářství Brno, jehož účelem a cílem bylo vybudovat s optimálním využitím stávajících zařízení a budov spalovny, včetně dopravních kapacit, komplex materiálového a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací.

Společnost TENZA při této rekonstrukci brněnské spalovny vykonávala po celou dobu výstavby funkci správce stavby, zodpovědného za provádění inženýrské činnosti včetně kompletní supervize nad přestavbou a modernizací. Znamenalo to zajištění každodenního dozorování stavby a celkové koordinace postupu díla, provádění kontroly souladu realizovaného díla s uzavřenou smlouvou a danou legislativou a v neposlední řadě i vypracování odborných posudků a zajištění marketingové propagace projektu. Realizovaný projekt dnes zcela splňuje evropské požadavky kladené na současná moderní zařízení na energetické využívání odpadu.

Z podkladů TENZA, a.s.

TENZA interconnected with Brno energy
The activities of TENZA have gone well beyond the borders of the Czech Republic today, but Brno has always been, is and will be an essential part of the development of the company. The head office of TENZA is located near the center of the capital of South Moravia, and both owners of the company, moreover, are proper patriots and Brno remains close to their hearts.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


Fotogalerie
Nové horkovodní potrubí v kolektoru pod centrem města BrnaRekonstrukce systému centrálního zásobování tepla na ulici Lidická – náhrada stávajícího parního rozvodu novým horkovodním PI potrubímVýměníková stanice HVS MĚSTO, provoz Špitálka: Stanice měření kvality vody a čerpadla odtahu kondenzátu horkovodních výměníkůBlok výměníků tepla výměníkové stanice HVS SAKO

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“„Bez zapojení tepláren bude decentralizace energetiky spojena s obrovskými investicemi do distribučních soustav a bude velmi drahá,“ (886x)
uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR....
EU ETS: konečně funkční systém nebo systematická likvidace průmyslu? (294x)
Revize systému emisních povolenek a následný prudký růst jejich ceny podnítil ostrou debatu o jejich smyslu, funkčnosti ...
Jednotělesová turbína Doosan Škoda Power na cestě do Nigérie projela Plzní na speciálním návěsuJednotělesová turbína Doosan Škoda Power na cestě do Nigérie projela Plzní na speciálním návěsu (230x)
Z areálu plzeňského výrobce parních turbín Doosan Škoda Power vyrazil unikátní náklad v podobě jednotělesové parní turbí...
Firemní zpravodajství