Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Jaderné    U menších projektů se chceme posunout do role EPC kontraktora

U menších projektů se chceme posunout do role EPC kontraktora

Publikováno: 22.8.2018
Rubrika: Jaderné

O současné situaci v jaderné energetice a nově zaváděném systému ve firmě I&C Energo jsme se bavili s Janem Krškou, obchodním ředitelem společnosti, a Milanem Tlustošem, projektovým manažerem I&C Energo.

Jaký máte poměr domácích a zahraničních jaderných zakázek?
Zahraniční jaderné zakázky tvoří cca 10 % celkových tržeb společnosti. Za loňský rok to byly tržby například z Ukrajiny, Finska, Arménie a Slovenska. V současné době máme rozpracováno několik větších nabídek, u kterých předpokládáme realizaci v příštích letech. Současně je několik zahraničních projektů v počáteční fázi realizace. Z uvedeného důvodu je pro nás segment jaderné energetiky v zahraničí růstovým segmentem, na který klademe velký důraz.

Postupné dokončování projektů obnovy a výstavby nových konvenčních zdrojů na severu Čech znamená, že v České republice momentálně neexistuje energetický projekt obdobného rozsahu, který by svým objemem a důležitostí časově navazoval. Mediálně a politicky zajímavý připravovaný „nový“ tendr na stavbu jaderného bloku(ů) v ČR na tomto faktu nic nemění, jelikož vlastní zahájení stavby nenastane dříve jak za 10 let. Z uvedených důvodů naše snahy z roku 2017 o diverzifikaci zákaznického portfolia a rozšíření se za hranice ČR budou ještě více rezonovat v letošním roce, abychom byli schopni nadále zvládat komplexní dodávky a systémový přístup a udrželi si know-how v rozsahu našich produktů, zejména pak v oblasti jaderné energetiky.

Na čem teď aktuálně pracujete?
Od začátku letošního roku jsme uzavřeli cca 250 smluv nebo smluvních dodatků a máme rozpracovaných téměř 200 nabídek. Velkou výzvou bude pro nás letos zřízení zastoupení na Ukrajině, podpora stávajícího zastoupení ve Finsku a stabilizace na Slovensku, kam jsme přesunuli z ČR na podporu našich aktivit již více než 100 pracovníků. Máme několik identifikovaných příležitostí pro bližší i vzdálenou budoucnost, které postupně rozpracováváme a snažíme se je začlenit do našeho podnikatelského plánu.

Jak se díváte na jaderný sektor u nás, je a bude dostatek jaderných odborníků?
Státní energetická koncepce hovoří jasně, jaderná energetika bude podporována. Bohužel skutečné kroky k naplnění tohoto cíle zatím nejsou patrné. Společnosti pohybující se v energetice čekají na rozhodnutí o dostavbě jaderného zdroje nebo ještě lépe, více jaderných zdrojů. To stále nepřichází a je zřejmý odliv odborníků do jiných a perspektivnějších odvětví. Rovněž je patrný trend, že ani studenty tzv. velká energetika netáhne. Mnoho skutečných odborníků je již v pokročilém důchodovém věku. Několik firem historicky podnikajících zejména v jaderné energetice již skončilo nebo má významné finanční problémy. Nicméně pokud se v dohledné době rozhodne o dostavbě, tak si myslím, že se část odborníků, kteří odešli z oboru, vrátí. Již nám však odbíjí dvanáctá hodina.

Jaká úvaha vás vedla k tomu, že jste změnili softwarové řešení a vybrali si nové od Dassault Systèmes?
Nejdříve je zapotřebí zmínit, že jsme neměnili softwarové řešení. V naší společnosti nebyl PLM systém zaveden a jedná se tedy o nový produkt. Vzhledem k tomu, že jsme v odvětví „investiční“ energetiky, kde není nasazení PLM systémů typické, tak bylo nasazení takovéhoto systému pečlivě prověřováno. Než bylo rozhodnuto o finálním dodavateli systému PLM, proběhlo mnoho přípravných kroků - přes analytickou fázi, obchodní posouzení až po vlastní ověření základních funkcí systémů v podmínkách společnosti I&C ENERGO.

Větší projekty už se nedaly řešit stávajícím systémem? V čem byl základní problém při řízení projektů?
Společnost má samozřejmě SW nástroje a zmapované a popsané procesy. Během realizace větších projektů se ukázalo, že pro realizaci nevystačíme se stávajícími SW nástroji (MS Project, MS OFFICE, File servery, …) a řízením procesů dle psaných pravidel (směrnice, předpisy, …). Vyvstala tedy potřeba integrace a digitalizace, abychom systémově propojili design, projektový management, realizaci a další útvary společnosti podílející se na realizaci investiční akce. Rovněž jsme si uvědomili, že nesdílíme know-how, dobré i špatné zkušenosti a dokumentaci napříč projekty.

Můžete popsat hlavní technické parametry systému a co všechno umí?
Nasazovaný PLM systém je ENOVIA 2017x, který funguje na platformě 3DEXPERIENCE. Počet uživatelů se bude ve finále pohybovat okolo 400.

Soustředili jsme se na tyto základní oblasti:

  • Project management
  • Data a document management
  • Change a risc manamegement
  • Material management

V těchto oblastech je systém nasazován a tyto oblasti byly společně s implementátorem analyzovány, tj. vlastnosti a funkce systému vs. stávající procesy ve společnosti.

Již v průběhu ověření vhodnosti nasazení systému do společnosti jsme věděli, že v základní dodávce systém nebude zcela vyhovovat našim potřebám a bude nutné provést za pomocí implementátora customizace. Výsledkem je řešení systému, kde jsou reflektovány požadavky společnosti s tím, že nebyla snaha „ohnout“ PLM systém na stávající způsob řešení, ale chceme realizovat změnu a chceme zefektivnit řízení procesů, chceme mít platformu, se kterou dlouhodobě vydržíme.

Pro jaké energetické sektory je použitelný?
Soustředíme se především na oblast energetiky a teplárenství. Nicméně nasazované řešení ENOVIA 2017x, které běží na platformě 3DEXPERIENCE je upraveno tak, abychom postihli jakoukoliv oblast, kde je vyžadováno precizní projektové řízení a kde je požadována komplexní dodávka (od dokumentace až po vlastní realizaci, odzkoušení a předání ‚díla‘ zákazníkovi).

Jaký bude přínos pro budoucí zákazníky?
Jeden z našich hlavních produktů je realizace investičních projektů. Chceme-li si udržet pověst spolehlivého dodavatele kvalitního řešení v definovaném čase, je třeba neustále se rozvíjet a pracovat na zefektivnění procesů. To, že budeme rychleji a efektivněji reflektovat na potřeby zákazníka za pomoci nového systému je určitě dalším benefitem.

Jde o unikátní řešení pro I&C Energo nebo už podobné systémy využívají další firmy?
Ano, jedná se o unikátní řešení implementace. Společně s implementátorem jsme upravili a doplnili určité funkce systému ve výše zmiňovaných oblastech. Rovněž na naší straně vyvíjíme speciální nástroje umožňující propojení se stávajícími projekčními nástroji, ERP systémem, atd.

V čem vidíte konkurenční výhodu systému, který jste vybírali poměrně dlouho?
Sebelepší systém, který bude složitý, pomalý a složitě udržovatelný nebude uživatel používat. Měli jsme možnost vidět konkurenční systémy a musím říci, že ENOVIA od Dassault Systèmes se jeví na ovládání intuitivnější. Výhodou je zde široká možnost individuálního nastavení a možnost pomocí proškolených správců systému si provádět některé úpravy tzv. doma. Domnívám se, že webové rozhraní je správnou cestou pro takovéto systémy.

Jaký vliv měla při výběru cena a naopak technické parametry systému?
Cena je samozřejmě důležitým faktorem při výběru systému. My jsme při výběru systému šli metodou projektu POC – proof of concept, kde jsme provedli kompletní posouzení s vybraným týmem dodavatelů systémů a našim týmem.

Výsledkem byla tzv. závěrečná hodnotící zpráva, ve které bylo analyzováno naplnění tzv. KPI (key performance indicators), které reflektovali nejen cenová kritéria, ale např. funkční požadavky, uživatelskou přívětivost, rozšiřitelnost, systémovou podporu, stabilitu, tým dodavatele systému a mnoho dalších. Každé kritérium mělo svoji metriku a váhu. Každý člen ověřovacího týmu bodoval a komentoval splnění KPI a výsledkem byla agregovaná bodová hodnocení za jednotlivé oblasti. Vedení společnosti na základě této zprávy po té rozhodlo o finálním dodavateli systému.

Už máte systém ve společnosti plně zavedený a používáte ho na některých zakázkách?
Ne. Nyní jsem ve fázi implementace, kdy máme za sebou analytickou fázi, simulační projekty a základní testování customizovaného systému v úzkém týmu podílejícím se na implementaci. 

Dostanete se díky lepšímu řízení zakázek na některé, na něž byste si normálně nesáhli? 
Obecně v to doufáme. Nasazení systému vidíme jako konkurenční a markentingovou výhodu. Mnoho našich zákazníků včetně světových lídrů v jaderné energetice využívá obdobný systém.

Od jakých trhů si slibujete díky novému systému lepší obchodní výkony? 
V sektoru jaderné energetiky je to zejména výstavba nových jaderných zdrojů. Obecně se pak chceme posunout u menších projektů do role EPC kontraktora.

Růst firmy je orientován na rozvoj schopnosti zvládat komplexní dodávky a poskytovat svým zákazníkům integrovaná řešení. Dostatečný počet projektantů, techniků a zkušených pracovníků umožňuje realizovat dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Ilustrační foto I&C EnergoIlustrační foto I&C EnergoIlustrační foto I&C EnergoIlustrační foto I&C Energo

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (555x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (542x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...