Nacházíte se:  Úvod    Rozvody energií    Vedení V410/419 pozitivně přispěje k bezpečnosti a spolehlivosti, zejména při zajištění evakuace zdrojového výkonu ze severozápadních Čech do míst spotřeby

Vedení V410/419 pozitivně přispěje k bezpečnosti a spolehlivosti, zejména při zajištění evakuace zdrojového výkonu ze severozápadních Čech do míst spotřeby

Publikováno: 27.4.2017
Rubrika: Rozvody energií

Společnost ČEPS uvedla do provozu nové vedení. Největší investice do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy je dokončena. Vedení s provozním označením V410/419 mezi transformovnami Výškov a Čechy Střed zajistí bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie ze severozápadních do středních Čech, včetně obrany proti přetokům z Německa. Nový, téměř stokilometrový úsek je jedním z nejexponovanějších profilů. Přenosy výkonů v české soustavě směřují převážně ze západu na východ, tedy z míst výroby do míst spotřeby. Vedení zajistí jak spolehlivé vyvedení výkonů stávajících, tak i plánovaných zdrojů v severozápadních Čechách.

„V posledních letech dochází navíc k vysokým tranzitním tokům přes ČR. Tím se zatížení přenosové soustavy zvyšuje. Tato investice je proto systémovým opatřením v jejím rozvoji, které zvýší a zaručí spolehlivost a efektivnost provozu,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s. Linka prochází Ústeckým a Středočeským krajem. Její trasa v podstatě kopíruje koridor původního vedení 400 kV, které bylo přestavěno na dvojité. K odklonu došlo v místě křížení s dálnicí D8 u obce Odolena Voda. Zatímco původní vedení procházelo přímo obcí, nově ji obchází. Stavba se začala připravovat v roce 2007, samotná realizace pak proběhla v letech 2013 až 2016. Vzhledem k tomu, že musela projít všemi stupni povolovacích procesů (územní rozhodnutí, vyvlastňovací rozhodnutí, vyhodnocení vlivů na životní prostředí a další), jednalo se o velmi krátký termín na zajištění samotné přípravy. Jen v rámci projednání bylo nutné oslovit víc než šest tisíc dotčených vlastníků pozemků. „Přes to vše se podařilo za devět let postavit celé vedení. V kontextu našich dalších investičních akcí představuje tato úspěšný případ, který je spíše ojedinělý. Povolovací procesy jsou obvykle výrazně delší,“ dodává J. Kalina. Výjimečné jsou i stožárové konstrukce. Použita byla nová typová řada stožárů konfigurace Dunaj vyvinutá speciálně pro společnost ČEPS. Celkové investiční náklady na stavbu vedení nepřesáhly plánovaných 2,75 miliardy korun.

VEDENÍ V410/419 V ČÍSLECH:

 • Délka 95,2 km
 • Realizace akce 2013–2016
 • Počet demontovaných stožárů 244
 • Počet nových stožárů 270
 • Celková délka fázového vodiče 1 764 km
 • Celková délka zemnícího a kombinovaného zemnícího lana 196 km
 • Hmotnost oceli použité na stožárové konstrukce 8 276 tun
 • Množství betonu použitého na základy 19 335 m3
 • Doba montáže jednoho stožáru (včetně tažení vodičů) - tři měsíce
 • Počet křížení se silnicemi 166
 • Počet křížení se železnicemi 12
 • Počet křížení s vodními nádržemi, řekami, kanály 30
 • Počet křížení s jiným vedením 82

O DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE JSME POŽÁDALI MGR. BARBORU PETEROVOU, TISKOVOU MLUVČÍ ČEPS, A.S.

Má zprovoznění této linky souvislost s připravovaným spuštěním PST transformátorů?
S výstavbou PST transformátorů neexistuje bezprostřední souvislost. Je ale pravdou, že obě investice se stanou integrální součástí přenosové soustavy Česka a budou se podílet, mimo jiné, na zlepšení její průchodnosti pro přetoky elektrické energie z Německa. Vedení V410/419 pozitivně přispěje k bezpečnosti a spolehlivosti, zejména při zajištění evakuace zdrojového výkonu ze severozápadních Čech do míst spotřeby.

V čem je unikátní (nová) konstrukce Dunaj?
Typová řada stožárů tvaru Dunaj byla zkonstruována jako kmenová stožárová konstrukce pro nová dvojitá vedení 400 kV uvažovaná v přenosové soustavě ČEPS a byla navržena v souladu s platnými normami a předpisy pro navrhování a výstavbu elektrických vedení.

Konstrukce každého stožáru se skládá z dříku čtvercového průřezu, na jehož vrcholu jsou konzoly pro uchycení fázových vodičů, v nejvyšší části je konstrukce vybavena dvěma držáky zemnicích lan.

Typové konstrukce využívají konfiguraci fázových vodičů s uspořádáním do trojúhelníku, přičemž jsou primárně určeny pro použití svazkových fázových vodičů složených ze tří lan typu 490-AL1/64-ST1A. Všechny typy těchto stožárů jsou jednodříkové prostorové mřížové konstrukce vyrobené z normalizovaných ocelových válcovaných profilů, které jsou vzájemně spojeny šrouby. Spodní díly stožárové konstrukce jsou navrženy tak, aby umožňovaly zvyšování konstrukcí v krocích cca po dvou metrech.

Aby bylo možné stožáry osazovat také do svažitého terénu, lze nohy stožárové konstrukce (rohové úhelníky nejnižšího dílu nad základovými patkami) nezávisle prodlužovat v modulu po 0,5m až do celkem 3,5 m. Stožáry jsou standardně založeny na dělených blokových základech z vyztuženého betonu, které jsou tvořeny čtyřmi oddělenými základovými tělesy pro stožár.

Jak takový vývoj probíhá, kdo stál za tímto vývojem?
Unikátnost jmenované stožárové konstrukce spočívá mj. v tom, že stožáry byly konstrukčně navrženy tak, aby mohly být trvale vybaveny pouze jedním systémem (fázovými vodiči a zemnicím lanem jen na jedné straně dříků stožárů). U konstrukce tvaru Dunaj 2 × 400 kV jsme se rozhodli absolvovat i tzv. typové zkoušky stožárů, které obsahují Zkoušky správnosti konstrukčního řešení stožárů, Zkoušku zinkování (rovnoměrnost a správné tloušťky zinkového ochranného povlaku); Montážní zkoušky stožárů a Prototypové zatěžovací zkoušky stožárů.

Pomocí statických zatěžovacích zkoušek byla úspěšně ověřena korektnost projekčního návrhu z hlediska požadované únosnosti stožárů.

Pro tuto typovou řadu nechala ČEPS vypracovat i dílenskou (výrobní a montážní) dokumentaci. Tyto podklady již nyní společnost ČEPS prakticky využívá pro další připravované investiční záměry v oblasti venkovních vedení 400 kV.

Jak se v posledních např. pěti letech vyvíjejí toky přes naše území a jaký očekáváte výhled, např. v souvislosti s tím, že Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů rozhodla o vytvoření regionů pro výpočet kapacity? Součástí rozhodnutí je i ustanovení, které fakticky rozděluje společnou obchodní zónu Německa a Rakouska.
Letošní rok byl z hlediska přetoků elektrické energie z Německa zatím klidný. V několika dnech, zejména v září, bylo nutné použít placené redispečinky mezi Německem a Rakouskem. Na příznivější situace měla vliv nižší celková výroba ve větrných elektrárnách v Německu a z toho vyplývající nižší obchodní toky na hranici mezi Německem a Rakouskem (zejména přes léto) a tudíž i nižší tranzit přes nás.

Výrazně rostou v posledních letech fyzické hodnoty toků přes naši přenosovou soustavu, nikoli obchodní exporty a importy. Jedná se tedy právě o neplánované přetoky elektrické energie způsobené často vysokou výrobou ve větrných elektrárnách na severu Německa, která směřuje na jih a východ Evropy. Rostoucí tranzitní zatížení neplánovanými toky má samozřejmě negativní vliv nejen na bezpečnost provozu, ale i na ztráty v naší soustavě.

Rozdělení německo-rakouské obchodní zóny je důležité pro české obchodníky s elektřinou, které je diskriminuje v přístupu na evropský trh s elektřinou. Zahrnutí německo-rakouské hranice do koordinovaného systému výpočtu přeshraničních kapacit odstraní současnou diskriminaci účastníků trhu mimo Německo a Rakousko. Hlavním očekávaným dopadem by mělo být zvýšení objemu obchodovatelných přeshraničních kapacit. Skončila by tak současná praxe, kdy se část kapacit na trh vůbec nedostane kvůli nutnosti jejich vyčlenění z bezpečnostních důvodů pro případ, že si je vyžádají toky způsobené nadměrným německo-rakouským obchodováním. Proto rozdělení zóny považujeme za zásadní, a to směrem k nastavení rovného prostředí při obchodování s elektřinou ve střední Evropě, ale také za krok, který zajistí bezpečný provoz přenosových soustav i další spravedlivý rozvoj trhů s elektřinou.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Fotogalerie
Jan Kalina v rámci uvedení linky V410/419 do provozuMomentka z výstavby linky V410/419

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozvodna Karlín: nová energie pro PrahuRozvodna Karlín: nová energie pro Prahu (1075x)
Pražská čtvrť Karlín roste jako z vody. Což je vlastně pravda, protože ničivá povodeň, která se přes něj převalila v roc...
ČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostaniceČEZ Distribuce bude dálkově měřit všechny distribuční trafostanice (231x)
Obecně známé tvrzení „…kdo měří ví a kdo ví měří…“ platí v distribuční soustavě dvojnásob. Toho jsou si velmi dobře vědo...
ČEZ Distribuce testuje drony pro kontrolu zařízení ve špatně přístupném terénuČEZ Distribuce testuje drony pro kontrolu zařízení ve špatně přístupném terénu (217x)
Že je obecně poruchám lépe předcházet, ví každý. Platí to i pro distribuční zařízení, na kterých se v pravidelných inter...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery