Nacházíte se:  Úvod    Energetické strojírenství    Využití akustické energie pro zvýšení účinnosti energetických zařízení

Využití akustické energie pro zvýšení účinnosti energetických zařízení

Publikováno: 11.11.2013
Rubrika: Energetické strojírenství

Účinnost energetických zařízení založených na principu přestupu tepla z proudících spalin do trubkovnic výměníku je negativně ovlivněna množstvím polétavých nečistot ve spalinách. Tyto nečistoty se usazují či natavují na tělesa trubkovnic a účinně zabraňují přestupu tepla do ohřívaného média. Jedno z možných technických řešení daného problému spočívá v aplikaci akustického měniče produkujícího akustickou energii. Princip využití akustické energie pro odstraňování nečistot byl zkoumán od počátku minulého století [1]. V úvahu byly vzaty různé ovlivňující faktory (např. proudění vzduchu z akustických měničů, zvukové vlny o vysoké frekvenci, využití současného spalování chemických látek atd.). V příspěvku je naznačen postup alternativního návrhu řešení odstraňování usazenin z trubkovnic energetických zařízení pomocí akustické energie, který byl úspěšně realizován v průmyslové praxi. Postup je založen na návrhu akustického měniče, jehož budicí frekvence je laděna v souladu s vybranou frekvencí strukturní části řešeného systému, která je v souladu s frekvencí akustické kavity.

Klíčová slova: akustická energie, odstraňování usazenin, trubkovnice

Celý článek (autoři: Doc. Dr. Ing. Tomáš Vampola, Fakulta strojní, ČVUT Praha, tomas.vampola@fs.cvut.cz, Ing. Jan Moša, MOSA Solution s.r.o., info@mosasolution.com, Ing. Pavel Beran, vedoucí odboru provozu ZEVO Malešice) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde.

Use of acoustic energy for increasing efficiency of power generation equipment

Efficiency of power generation equipment founded upon the principle of heat transfer from flowing flue gases into tube sheets of exchangers is negatively influenced by the quantity of flying contamination in flue gas. These contaminants settle or melt onto bodies of tube sheets, effectively preventing heat transfer to the heated medium. One of the possible technical solutions of the given problem is found in applying an acoustic transducer producing acoustic energy. The principle of using acoustic energy for removing contaminants has been explored since the start of last century [1]. Various influencing factors were considered (ex. flowing air from acoustic transducers, high-frequency sound waves, use of simultaneous combustion of chemicals, etc.). The article lays out the procedure for an alternative proposal for resolving the removal of deposits from tube sheets of power generation equipment using acoustic energy, which has seen successful implementation in industrial practice. The procedure is founded upon the proposal of an acoustic transducer, whose excitation frequency is tuned to the selected frequency of the structural part of the designed system, which is in tune with the frequency of the acoustic cavity.

Использование акустической энергии для повышения эффективности энергетического оборудования

Эффективность энергетического оборудования, основанного на принципе передачи тепла потока продуктов сгорания в трубопроводы теплообменника, зависит от негативного влияния множества летучих примесей продуктов сгорания. Эти примеси оседают на внутренних частях трубопроводов, и тем самым очень серьёзно препятствуют продвижению тепла в обогревательное оборудование. Одно из возможных технических решений данной проблемы заключается в применении акустического преобразователя, вырабатывающего акустическую энергию. Принцип использования акустических преобразователей для отстранения загрязнений испытывался с начала прошлого века (1). Во внимание были приняты различные влияющие факторы (например, движение потока воздуха из акустических преобразователей, звуковые волны высокой частоты, использование современных технологий сжигания химических материалов и т.д.) В статье описывается порядок альтернативного решения отстранения налёта в трубопроводах энергетического оборудования при помощи акустической энергии, который был успешно реализован в промышленной практике. Метод основан на применении акустического преобразователя, частота которого настраивается в соответствии с выбранной частотой структурной части данной системы, которая в свою очередь соответствует частоте акустической кавитации.

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (467x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (438x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
V Maďarsku sa konalo fórum dodávateľov „ATOMEX – Europe 2017“V Maďarsku sa konalo fórum dodávateľov „ATOMEX – Europe 2017“ (150x)
V dňoch od 20.-21. novembra 2017 sa v Budapešti konalo Európske fórum dodávateľov jadrového priemyslu „ATOMEX-Europe 201...