Nacházíte se:  Úvod    Paliva    Uhlí    Zásoby hnědého uhlí v ČR na začátku třetího tisíciletí

Zásoby hnědého uhlí v ČR na začátku třetího tisíciletí

Publikováno: 9.4.2010
Rubrika: Uhlí, Klasické

Nerostné suroviny jsou neobnovitelné přírodniny, které se vyskytují v nejsvrchnějších částech zemské kůry. Nerostné suroviny představují národní bohatství, jehož uvážlivé využívání umožňuje hospodářský a ekonomický rozvoj státu. Obecně je průmyslový rozvoj doprovázen zvýšenými požadavky na spotřebu nerostných surovin všeho druhu. S dosaženou úrovní vědy a výzkumu se mění i požadavky na jejich kvalitu. Přirozeně vzniklé a významné akumulace jednodruhových či vícedruhových nerostných surovin jsou označovány jako ložiska nerostných surovin. Jednou z nejdůležitějších informací o ložisku nerostné suroviny jakéhokoli druhu je vedle kvalitativního zastoupení užitkové složky či složek i údaj o množství nerostné suroviny v ložisku. Pojem zásoby ložiska je velmi široký a není vždy chápán a užíván ve správném významu. Z tohoto důvodu je příspěvek zaměřen na vysvětlení pojmů
souvisejících se zásobami a jejich hodnocením.

Celý článek (autoři: Ing. Vlastimil Macůrek, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. z Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.) najdete v náhledovém formátu PDF ZDE.

Deposits of brown coal in the Czech Republic at the beginning of the third Millennium
Mineral resources are non-renewable natural substances found in the uppermost parts of the earth’s crust. Mineral resources represent national wealth, the sensible use of which enables the economic development of the state. In general, industrial development is accompanied by an increase in the demand and consumption of mineral resources of all kinds. Advances in science and research change the requirements for their quality. The important and naturally originating accumulation of single-generic or multi-generic mineral resources shows as deposits of mineral resources. One of the most important facts about deposits of mineral resources of any kind, in addition to the qualitative representation of the utility component or components, is data regarding the volume of the mineral resource in the deposit. The term ‘deposit resource’ is very wide and not always understood in its correct or intended meaning. For this reason, this article aims to explain the terms relating to deposits and their evaluation.

Запасы бурого угля в Чешской Республике на начало третьего тысячелетия
Минеральное сырье является невозобновляемым природным материалом, который находится в верхних слоях земной коры. Минеральные природные материалы являются национальным богатством и его правильное, бережное использование способствует хозяйственному и экономическому развитию страны. Обычно промышленное развитие страны сопровождается повышением требований к используемому минеральному сырью всех типов. С достижениями в науке и технике меняются и требования к их качеству. Естественно возникшие и аккумулированные однотипные или многотипные ископаемые обозначаются как залежи полезных ископаемых. Одной из важнейших информаций о месторождении ископаемых любого типа наряду с данными о составе и качестве сырья, являются и данные о запасах конкретного месторождения. Понятие «запасы месторождения» очень широкое и не всегда понимается и используется правильно. Именно по этой причине статья направлена на разъяснение понятий, связанных с запасами месторождений и их оценкой.

Chcete časopis All for Power dostávat pravidelně a včas? Zvolte možnost objednávky předplatného prostřednictvím on-line formuláře - http://www.allforpower.cz/predplatne/casopis/

Publikace v oboru energetiky, strojírenství a stavebnictví k prodeji
 

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (564x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II (93x)
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hrani...
Denitrifikace Elektrárny Dětmarovice pomocí technologie selektivní katalytické redukce (68x)
Díky společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE) Elektrárna Dětmarovice vypouští do ovzduší výrazně méně emisí dusíku ...