Nacházíte se:  Úvod    Údržba    Defektoskopie

Defektoskopie

Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise

Publikováno: 14.9.2013

Článek se zabývá výzkumem cyklického poškozování zkušebního materiálu v počátečních stádiích únavového procesu za použití metody akustické emise. Cílem práce bylo zrealizovat několik únavových zkoušek do vzniku trhliny a provést podrobnou analýzu signálu akustické emise. Ta byla založena zejména na separaci hitů dle jejich podobnosti a rozdělení do jednotlivých tříd. Během únavových zkoušek také byla na elektrorezonančním pulzátoru RUMUL Cracktro...

Celý článek zde

Aplikace vybraných metod pro měření zbytkového napětí

Publikováno: 14.9.2013

V článku jsou popsány některé semidestruktivní a nedestruktivní metody měření zbytkového napětí a jsou uvedeny příklady jejich aplikace se zaměřením na energetické strojírenství. Klíčová slova: Zbytková napětí, odvrtávací metoda, ultrazvuková metoda...

Celý článek zde

Infračervené termografické (nedestruktivní) testování

Publikováno: 14.9.2013

Infračervená termografie (dále IČT) je metoda zobrazování teplotních polí/ zdánlivých teplot na objektech v reálném čase. Je to nekontaktní, nedestruktivní metoda zobrazování povrchových i podpovrchových teplot, která se prakticky používá od r. 1965; v tomto roce byl představen první ič termografický systém na světě (AGA 665 Thermovision), který zobrazoval teplotní pole na povrchu objektů v reálném čase. V dalších letech se ič termografická techn...

Celý článek zde

Analýza normalizace zkoušení svarů kapilární metodou

Publikováno: 14.9.2013

Normy pro kapilární zkoušení uvádějí četné požadavky, které musí být při zkoušení splněny. V příspěvku jsou popsány normy, které vymezují pracovní postupy při zkoušení svarů kapilární metodou. Analýza získaných indikací na zkoušeném povrchu svaru vykonaná přesně podle zásad uvedených v normách, výsledně umožňuje stanovení stupně jakosti zkoušeného svaru....

Celý článek zde

Využití nedestruktivních metod k hodnocení technologií, struktury a vlastností nanovláken

Publikováno: 14.9.2013

V příspěvku je uvedený přehled technologií zvlákňování nanovláken , náznaky teorie a použití akustické emise k testování monofilů. Jsou uvedené některé stávající technologie přípravy polymerových nanovláken a zvláště pak nedestruktivní diagnostika technologie, struktury a vlastností nanovláken z nanotrubiček a jejich diagnostické nedestruktivní testování. Při přípravě protahováním a dloužením je možné využít akustické emise k hodnocení kvality tě...

Celý článek zde

Rentgenodifraktometrické hodnocení dokonalosti supravodivé keramiky

Publikováno: 14.9.2013

V příspěvku je řešena problematika nedestruktivního testování zrn vzorku supravodivé keramiky připravených metodou ekologicky a energeticky výhodnou vysokoteplotní samošířící se syntézou, (SVS, SHS) objevenou A.G.Meržanovem a I.P. Borovinskou v roce 1989. Metodou lze připravit jakoukoliv vysokoteplotní keramiku, využívanou zvláště na ochranu družic a přistávacích modulů, případně raketoplánů. Metodou lze vyrábět s velkými úsporami energie proti s...

Celý článek zde

Nedestruktivní kontroly skladovacích nádrží

Publikováno: 14.9.2013

Tento článek je zaměřen na praktickou stránku měření ultrazvukem v elektrárnách, chemických výrobnách a rafinériích metodami Phased Array a TOFD včetně pomocí mechanizovaných prostředků. Praktické příklady praktické stránky uskutečněných měření – kontroly tlakových nádob a potrubí, kontroly svarových spojů, kontrola na přítomnost a rozsah poškození nádob blistry a jinými vadami. Klíčová slova: zkoušení vizuální, kapilární, magnetické práškové, t...

Celý článek zde

Experimentální použití laserové trianguláční metody v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.

Publikováno: 14.9.2013

V souvislosti s rostoucími požadavky zákazníků v oblasti povrchové kvality vývalků je v současné době v Třineckých železárnách, a.s. hledána metoda detekce povrchových nehomogenit litých sochorů. Během vývoje systému detekce nehomogenit bylo odzkoušeno mnoho metod a jako optimální se ukázala být laserová triangulační metoda. V této technice je k detekci povrchu používán optický profiloměr a naměřená data jsou zpracovávána softwarem vyvinutým v pr...

Celý článek zde

Application of acoustic emission method during setting and hardening concrete in timber and metal mould

Publikováno: 14.9.2013

Concrete is a composite materials consisting of five basic components – cement (usually), water, additions, admixtures and aggregates different fractions. Hydration process starts after mixing cement and water. Chemical, mechanical and electrical properties are continuously changed during the process. Application of the Acoustic Emission Method at setting and hardening concrete samples are described in this article. The samples setting have made ...

Celý článek zde

Problematika zkoušení heterogenních svarových spojů na JE typu VVER

Publikováno: 14.9.2013

Zkoušení heterogenních svarů je velmi důležitou oblastí provozních kontrol, zejména z důvodu jejich náchylnosti ke koroznímu praskání. Proto je velmi důležité nalézt metodu, která zaručí detekci všech necelistvostí, které se mohou v těchto svarových spojích nacházet, a zároveň bude schopna určit jejich rozměry s velmi vysokou přesností. Z pohledu ultrazvukového zkoušení patří heterogenní svarové spoje k nejsložitějším aplikacím. Je to dáno tím, ...

Celý článek zde

Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli

Publikováno: 14.9.2013

Sledování procesu hydratace betonu v odlišných okolních podmínkách metodou impedanční spektroskopie se v literatuře vyskytuje zřídka. Méně často jsou prováděna sledování zrání betonu uvedenou metodou, kdy měrný odpor směsi přesahuje hodnoty 500 kΩ. Na základě Debyeovy teorie vznikly modely dielektrika, jejich aplikací a obdrženými parametry dielektrika je charakterizován měřený materiál a diskutována jednoznačnost určení hodnot parametrů modelu. ...

Celý článek zde

Diagnostika porezity lehkých slitin vířivými proudy na obrobených plohách

Publikováno: 14.9.2013

Příspěvek se zabývá zkoumáním porezity vzorků ze slévárenské slitiny typu Al-Si, tzv. siluminů, prostřednictvím nedestruktivní metody zkoušení. Práce vyhodnocuje míru porezity s použitím nedestruktivní metody vířivých proudů a mikroskopickou kvantifikaci Klíčová slova: Slévárenské slitiny, porózity, vířivé proudy, mikroskopická kvantifikace...

Celý článek zde

Význam a nenahraditelnost vizuální kontroly při kvalifikaci procesu svařování

Publikováno: 14.9.2013

V příspěvku jsou prezentovány výsledky nedestruktivních zkoušek provedených v rámci kvalifikace procesu svařování obvodového tupého svaru austenitického potrubí ϕ 114 x 12 mm. V případě použití úzké svarové mezery byly zjištěny problémy s detekcí krátkých neprůvarů při kontrole prozářením. I když byla při prozařování použita různá geometrická uspořádání a dále provedena ultrazvuková kontrola, krátké defekty nebyly jednoznačně detekovány. Spolehli...

Celý článek zde

Zkoušení podpovrchové oblasti kontinuálně odlévaného sochoru v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.

Publikováno: 14.9.2013

Příspěvek se zabývá problematikou podpovrchové oblasti plynule litého sochoru. Navrženou imerzní hlavicí se zabudovanou ultrazvukovou sondou byly v reálných podmínkách detekovány plošné necelistvosti typu trhlin. Povrchová vrstva plynule litého sochoru v peci oxiduje, tedy shoří a tím mohou být obnaženy zárodky pro vznik povrchových trhlin na vývalku. Článek popisuje experiment s podpovrchovými vadami a jejich přenos na tyče po termomechanickém z...

Celý článek zde

Mikrostrukturní procesy doprovázející únavu materiálu

Publikováno: 14.9.2013

Pomocí rtg difrakce jsme sledovali změny, ke kterým dochází ve struktuře duralu během jeho cyklického zatěžování až do lomu. Za účelem analysy bylo cyklování po každých 5.000 resp. 10.000 cyklech přerušováno (u nejodolnějšího vzorku celkem 39-krát). Vzorky byly zatěžovány různým způsobem a strukturní analysu jsme prováděli na třech místech povrchu každého vzorku. Výsledky potvrzují to, co jsme zjistili dříve u jiných vzorků: že textura materiálu ...

Celý článek zde

Automatizované zkoušení tlakových nádob reaktorů typu VVER ultrazvukem

Publikováno: 14.9.2013

Provozovatelé jaderných elektráren v současné době zvyšují instalovaný výkon provozovaných bloků s tlakovodními reaktory a plánují jejich bezpečný a spolehlivý provoz po dobu delší, než původně předpokládal projekt. Tlaková nádoba reaktoru je u bloků jaderných elektráren typu VVER (vodo-voďanoj energetičeskij reaktor) zařízením, které má rozhodující vliv na jadernou i technickou bezpečnost a zásadním způsobem určuje životnost celého primárního ok...

Celý článek zde

Aplikace akustické emise při kontinuálním monitorování stavu a rozvoje defektů na kulových zásobnících čpavku v Lovochemii a.s. Lovosice

Publikováno: 13.9.2013

Metoda akustické emise se v posledních letech stala v mnoha firmách z oblasti energetického a chemického průmyslu standardní NDT metodou pro zjišťování stavu tlakových zařízení a konstrukcí po dlouhodobém provozu. Její nasazení při klasických takových zkouškách, při přechodových režimech nebo monitorování při provozních parametrech spolu s aplikací klasických NDT metod přispívá ke komplexnějšímu zhodnocení stavu zařízení a zvyšuje bezpečnost prov...

Celý článek zde

Vzdálené monitorování AE – prostředek včasného varování před kolapsem konstrukce

Publikováno: 13.9.2013

Monitorování akustické emise (AE) jako součást SHM systému namáhané konstrukce umožňuje detekci výskytu rozvíjejících se defektů a jejich dostatečně přesnou lokalizaci přímo v reálném čase. Včasné varování na základě analýzy emisní aktivity a hodnocení jejích zdrojů může často zabránit havárii sledované konstrukce ať již v důsledku náhlého lomu či plastického kolapsu některé důležité součásti. V příspěvku jsou diskutovány dva modelové případy dok...

Celý článek zde

Ruční, mechanizované a manipulátorové kontroly ultrazvukem metodou PHASE ARRAY a TOFD – praktické příklady

Publikováno: 13.9.2013

Tento článek je zaměřen na praktickou stránku měření ultrazvukem v elektrárnách, chemických výrobnách a rafinériích metodami Phased Array a TOFD včetně pomocí mechanizovaných prostředků. Praktické příklady praktické stránky uskutečněných měření – kontroly tlakových nádob a potrubí, kontroly svarových spojů, kontrola na přítomnost a rozsah poškození nádob blistry a jinými vadami. Klíčová slova: zkoušení ultrazvukem, manipulátor, phased array, TOF...

Celý článek zde

Hodnocení průběhu korozního poškození metodami akustické emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie

Publikováno: 13.9.2013

Rozvoj lokálního korozního poškození konstrukcí může vést k závažným poruchám a případně i k neopravitelnému poškození celých konstrukčních částí. Snížení spolehlivosti konstrukce lze předejít včasnou detekcí probíhajícího korozního procesu a přesným odhadem rozsahu aktuálního poškození. Zabezpečení spolehlivého provozu konstrukce je zásadní tam, kde porucha může vést k ohrožení zdraví a velkým ekonomickým ztrátám, tj. především v energetickém, c...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“„Bez nedestruktivního testování by energetická zařízení nemohla spolehlivě pracovat,“ (33x)
uvedl Doc. ing. Pavel Mazal, CSc., prezident České společnosti pro nedestruktivní testování....
Význam a nenahraditelnost vizuální kontroly při kvalifikaci procesu svařování (29x)
V příspěvku jsou prezentovány výsledky nedestruktivních zkoušek provedených v rámci kvalifikace procesu svařování obvodo...
Aplikace vybraných metod pro měření zbytkového napětí (26x)
V článku jsou popsány některé semidestruktivní a nedestruktivní metody měření zbytkového napětí a jsou uvedeny příklady ...
Firemní zpravodajství