Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny

Elektrárny

Nový záložný nábehový zdroj

Nový záložný nábehový zdroj
Publikováno: 30.11.2016

Elektráreň Nováky (ENO) má dve prevádzky. Obidve prevádzky, ENO A (FK 1) aj ENO B (bloky č. 1 a č. 2), sa podieľajú okrem výroby elektriny aj na výrobe a dodávke tepla ako podporných služieb pre svojich odberateľov. Na podporné služby sú kladené vysoké nároky hlavne čo sa týka spoľahlivosti a kvality. Z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti elektrárne, čo je hlavný a obzvlášť dôležitý faktor pri poskytovaní podporných služieb ako je zásobovanie mes...

Celý článek zde

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx
Publikováno: 30.11.2016

Bloky č. 1 a 2 ENO B boli uvedené do prevádzky v roku 1964, majú výkon po 110 MWe. V období rokov 1990 – 1994 bola na nich realizovaná komplexná rozšírená generálna oprava (KRGO), ktorá zahŕňala na kotloch výmenu klasických varných systémov s ťažkou výmurovkou za moderné systémy s membránovými stenami. Od 7. 1. 2011 vstúpila do platnosti Európskej únie smernica č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED), ktorá predpisuje emisné limity (EL) pre ...

Celý článek zde

Český řídicí systém SandRA pro energetiku

Český řídicí systém SandRA pro energetiku
Publikováno: 29.11.2016

Řídicí systémy a know-how české společnosti ZAT využívají energetické společnosti i firmy z oblasti průmyslu v téměř 60 zemích světa. „V současné době působíme na 265 klasických elektrárnách, teplárnách a spalovnách a více než čtvrtině jaderných elektráren v Evropské unii a na 10 procentech ve světě. V České republice jsme letos úspěšně dokončili několikaletý projekt rekonstrukce systému kontroly a řízení Elektrárny Opatovice,“ konstatuje Ivo Tic...

Celý článek zde

První jaderné elektrárny AP1000 se blíží spuštění

První jaderné elektrárny AP1000 se blíží spuštění
Publikováno: 29.11.2016

Společnost Westinghouse Electric Company staví po světě osm elektráren AP1000 z tzv. tříapůlté generace jaderných reaktorů. V průběhu léta došlo na všech těchto stavbách k významným pokrokům a první reaktory se blíží fázi spouštění. Na zářijovém sympoziu World Nuclear Association Westinghouse oznámil, že do roka budou velmi pravděpodobně spuštěny dva reaktory AP1000. Na prvním z nich, San-men 1, úspěšně probíhají funkční testy a jejich ukončení s...

Celý článek zde

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa
Publikováno: 29.11.2016

Elektrizačná sústava SR je vzájomne prepojený súbor zariadení na výrobu, prenos, transformáciu a distribúciu elektrickej energie užívateľom. Súčasťou sú meracie, spínacie, regulačné, informačné a ochranné prostriedky, patria sem aj všetky generátory v elektrárňach a zariadenia na rozvod energie. V Elektrárňach Nováky (ENO) začal prvú elektrickú energiu do siete dodávať prvý turbogenerátor TG 1 v roku 1953. V ďalších rokoch sa postupne výstavbou n...

Celý článek zde

Generální oprava generátoru po 52 letech!

Publikováno: 29.11.2016

Společnost BRUSH SEM s.r.o. zabezpečila realizaci Generální opravy generátoru a stavebního základu pod ložiskovým stojanem v Elektrárně Nováky. Generátor vyrobený v závodě Škoda Plzeň, nyní BRUSH SEM, byl dodán v roce 1963, tj. v provozu byl úctyhodných 52 let. ...

Celý článek zde

Generálna oprava turbíny TG 1 v Elektrárňach Nováky

Generálna oprava turbíny TG 1 v Elektrárňach Nováky
Publikováno: 29.11.2016

Súčasťou projektu modernizácie blokov č. 1 a 2 Elektrárne (ENO) B bola realizácia generálnej opravy turbíny TG 1. Turbína TG 1 na bloku č. 1 ENO B o výkone 110 MWe bola uvedená do prevádzky v roku 1964. Ide o trojtelesovú turbínu (vysokotlakový, strednotlakový a nízkotlakový diel) s vlastným regeneračným ohrevom kondenzátu, rovnotlaková, kondenzačná, s ôsmymi neregulovanými odbermi. Turbína je vybavená hrdlami pre jeden regulovaný a jeden neregul...

Celý článek zde

Prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia

Prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia
Publikováno: 29.11.2016

V rámci prestavbových opatrení v Elektrárni Nováky bolo potrebné aj prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia, ktoré je vidno na obr. 1. Museli byť pritom splnené viaceré požiadavky, ktoré na jednej strane vyplynuli z hraničnej hodnoty emisií 200 mg/Nm³ SO2 platnej podľa smernice EÚ počínajúc rokom 2016 a na druhej strane z prestavbových opatrení na kotle a ďalších častiach zariadenia, ktorými sa prevádzkovateľ elektrárne pripravil na očakáv...

Celý článek zde

Technické riešenie výmeny automatického monitorovacieho systému merania emisií na technologickom zariadení blokov č. 1 a 2 ENO B

Technické riešenie výmeny automatického monitorovacieho systému merania emisií na technologickom zariadení blokov č. 1 a 2 ENO B
Publikováno: 29.11.2016

Znižovanie emisií a ochrana životného prostredia patria k hlavným cieľom elektrárne pri plánovaní a realizovaní investičných akcií. Z dôvodu dodržiavania emisných limitov NOx, SO2, TZL (tuhé znečisťujúce látky), CO a ich nepretržitého sledovania, vyhodnocovania a nahlasovania na Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi a Slovenskej inšpekcii životného prostredia sú Elektrárne Nováky ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania, okrem inýc...

Celý článek zde

Rekonštrukcia kotle č. 1 a č. 2 v Elektrárny Nováky

Rekonštrukcia kotle č. 1 a č. 2 v Elektrárny Nováky
Publikováno: 29.11.2016

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Tlmače (SES Tlmače) 6. 5. 2016 odovzdali spoločnosti SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE v závode Elektrárny Nováky rekonštruované kotle č. 1 a č. 2. V rámci projektu IPR „ENO 09012-Investičný podiel bloku 1 a 2 ENO B“ časť kotol Blok 1 a 2 ENO B“ SES Tlmače zrealizovali rekonštrukciu technológii, ktoré zabezpečia dodržanie emisných limitov NOx pri prevádzke blokov v zmysle Smernice č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IE...

Celý článek zde

Popis ekologizačných aktivít a aktuálne fungujúcej technológie Elektrární Nováky

Popis ekologizačných aktivít a aktuálne fungujúcej technológie Elektrární Nováky
Publikováno: 29.11.2016

Elektrárne Nováky prešli od svojho vzniku celou radou zmien nielen technologických a modernizačných, ale aj ekologizačných, ktoré prispeli k skvalitňovaniu životného prostredia nielen v samotnom závode a v jeho okolí, ale i v celom regióne. Počas 60-ročnej histórie spomenieme aspoň tie rozhodujúce, ktoré mali vplyv na súčasnú elektráreň....

Celý článek zde

Írán zahájil financování JE Búšehr 2 s dvěma bloky VVER-1000

Írán zahájil financování JE Búšehr 2 s dvěma bloky VVER-1000
Publikováno: 24.11.2016

Íránská vláda 19. listopadu 2016 vyčlenila 8,5 miliardy dolarů na výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Búšehr. Do roku 2025 zde má ruská korporace pro atomovou energii Rosatom vybudovat bloky s reaktory VVER-1000 uzpůsobené pro provoz v seizmicky aktivních oblastech....

Celý článek zde

V.A. Peršukov: Reaktor MBIR pomůže zahájit průmyslové využívání rychlých reaktorů

V.A. Peršukov: Reaktor MBIR pomůže zahájit průmyslové využívání rychlých reaktorů
Publikováno: 22.11.2016

MBIR je víceúčelový výzkumný komplex, jehož základem je rychlý reaktor chlazený sodíkem. Výstavba tohoto centra nyní probíhá v ruském městě Dimitrovgrad v areálu ústavu NIIAR, který se zabývá výzkumem jaderných reaktorů. Projekt zahrnuje reaktor a infrastrukturu, která je nezbytná k provádění výzkumných prací. Hlavní odlišností reaktoru MBIR od stávajícího sodíkového reaktoru BOR-60 spočívá v tom, že nový reaktor je projektován i stavěn jako výzk...

Celý článek zde

Evropská komise schválila systém udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2

Evropská komise schválila systém udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2
Publikováno: 18.11.2016, Aktualizováno: 22.11.2016 16:13

János Lázár, maďarský šéf úřadu vlády, 17. 11. 2016 oznámil, že Evropská komise dokončila řízení ve věci předpokládaného porušení závazků ze strany Maďarska v souvislosti se systémem udílení státních zakázek v projektu JE Paks 2. Výstavba nových bloků je tak blíže k realizaci. Rozhodnutí ukončilo řízení, které probíhalo od listopadu 2015. Lázár uvádí: „Znamená to, že Maďarsko neporušilo nařízení o státních zakázkách, když uzavřelo (mezivládní) do...

Celý článek zde

Doosan Škoda Power zajistil generální opravu TG1 110 MW v Elektrárně Nováky

Doosan Škoda Power zajistil generální opravu TG1 110 MW v Elektrárně Nováky
Publikováno: 18.11.2016

V roce 2014 byla společnost Doosan Škoda Power s.r.o. pozvána do veřejné soutěže k provedení generální opravy TG1 110 MW Elektrárně Nováky (ENO). Jelikož se jednalo o opravu turbíny, která byla původně vyrobená v 60. letech minulého století tehdejší Škodou Plzeň, bylo naší prioritou v této soutěži uspět. To se nakonec podařilo a my jsme tak mohli být součástí rozsáhlé investiční akce – Modernizace bloků č. 1 a 2 ENO B....

Celý článek zde

Úspech projektu bol hlavne v ľuďoch, ktorí prácu na modernizácii brali ako dôveru spoločnosti v realizáciu tejto životne dôležitej investície pre elektráreň Nováky

Úspech projektu bol hlavne v ľuďoch, ktorí prácu na modernizácii brali ako dôveru spoločnosti v realizáciu tejto životne dôležitej investície pre elektráreň Nováky
Publikováno: 18.11.2016

V roku 2015 sme v Elektrárňach Nováky (ENO) zrealizovali investičné akcie, ktorých hlavným cieľom bolo zabezpečiť prevádzku elektrárne aj po 1. 1. 2016. Rozsahom, technickou a finančnou náročnosťou patrili tieto investície k najväčším v Slovenských elektrárňach v roku 2015. Od 7. 1. 2011 vstúpila do platnosti smernica EÚ č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED) a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 410/2012 Z. z. U...

Celý článek zde

Oprava rotačních ohříváků vzduchu bloků 1 a 2. doplnění o novou technologii čištění

Oprava rotačních ohříváků vzduchu bloků 1 a 2. doplnění o novou technologii čištění
Publikováno: 18.11.2016

Firma ARVOS s.r.o., dlouholetý dodavatel ekologických zařízení pro energetiku v oblasti rotačních ohříváků vzduchu (LUVO) a spalin (GAVO) typu Ljungström®, v loňském roce úspěšně dokončila zakázku pro Elektrárny Nováky (Slovensko). Hlavní část dodávky ARVOS spočívala v opravě rotačních ohříváků vzduchu (typ CX23,5/1500/VI) na bloku 1 a 2 a jejich doplnění o technologii vysokotlakého čištění v návaznosti na nově instalovanou technologii SNCR pro s...

Celý článek zde

„Novácka elektráreň disponuje najmodernejšími technológiami a riadiacimi systémami,“

„Novácka elektráreň disponuje najmodernejšími technológiami a riadiacimi systémami,“
Publikováno: 18.11.2016

uviedol v rozhovore pre časopis All for Power Ing. Milan Bugár, riaditeľ závodu Elektrárne Nováky....

Celý článek zde

Rusko a Čína rozšiřují spolupráci v jaderné energetice

Rusko a Čína rozšiřují spolupráci v jaderné energetice
Publikováno: 10.11.2016

Premiéři Ruska a Číny, Dmitrij Medveděv a Li Kche-čchiang, podepsali během své pracovní schůzky 7. listopadu 2016 společné prohlášení o rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti mírového využívání jaderné energie. ...

Celý článek zde

Další kontrakt v Jordánsku pro Doosan Škoda Power

Další kontrakt v Jordánsku pro Doosan Škoda Power
Publikováno: 8.11.2016

Doosan Škoda Power rozšiřuje své aktivity na Blízkém Východě. Do paroplynové elektrárny Hussein Thermal Power Station, též nazývané Zarqa, dodá turbosoustrojí o výkonu 183 MW....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (860x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
ÚJV Řež, a. s., prohlubuje spolupráci s ENEA (833x)
Jde o významnou mezinárodní spolupráci. ENEA je italskou vládou subvencovaná Národní agentura pro nové technologie, ener...
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015 je o vyhořelém jaderném palivu (831x)
Bulletin Českého jaderného fóra č. 3/2015  " Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioakt...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery