Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

Zvariteľnosť austenitickej žiarupevnej ocele s vysokým obsahom mangánu

Publikováno: 27.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:04

Zvariteľnosť austenitickej žiarupevnej ocele s obsahom cca. 6 hm. % mangánu. Imitácia teplotného cyklu zvárania. Zváranie matching prídavným materiálom. Mechanické skúšky. Mikroskopický rozbor....

Celý článek zde

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Publikováno: 21.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:03

Návrhová životnost některých komponent tepelně energetických zařízení činí až 250.000 hod., tj. 35 roků. Informace o stupni degradace materiálu komponent jsou nezbytné pro posouzení jejich zbytkové životnosti a pro upřesnění termínů dalších inspekcí zařízení, příp. výměny komponent....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekOceľové rúry pre energetiku

Publikováno: 10.7.2008, Aktualizováno: 27.5.2009 14:58

Zabezpečenie stále sa zvyšujúceho dopytu po všetkých druhoch energií je v súčasnosti spojené s dvomi problémami. Prvý problém je rast cien všetkých druhov fosílnych palív, ktoré v súčasnosti tvoria rozhodujúci podiel primárnych energetických zdrojov. Využívaním fosílnych palív vzniká veľké množstvo kysličníka uhličitého, čo negatívne v globálnom merítku vplýva na životné prostredie....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSeizmické uloženie samonosného fluidného kotla

Publikováno: 8.7.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:05

Obsah príspevku je zameraný na predstavenie riešenia podopretia samonosného fluidného kotla pre extrémne prevádzkové podmienky. Kotol je inštalovaný v seizmicky veľmi aktívnej oblasti Turecka. Podľa kontraktu jeho konštrukcia musí zodpovedať požiadavkám bezpečnosti pri výskyte seizmického budenia na úrovni PGA = 0,4 g v horizontálnom smere....

Celý článek zde

Realizace a optimalizace kotle na spalování vysokopecního plynu

Publikováno: 3.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:26

Spalování vysokopecního plynu je častým požadavkem pro realizaci kotlů a energetických zařízení v železárnách. AE&E CZ dodala takový kotel pro spalování vysokopecního plynu v kombinaci se zemním plynem. Po najetí se ukázalo, že specifi kovaný vysokopecní plyn se výrazně lišil svým složením od skutečnosti. Příspěvek popisuje dopady na provozní parametry a změny, které bylo nutno na kotli provést. Byla provedena další optimalizace pro snížení p...

Celý článek zde

Zinksilikátová inovace – GALVOSILE FIBRE 15750

Publikováno: 26.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:45

Tradiční zinksilikátové nátěrové hmoty vykazují velmi dobré ochranné vlastnosti a jsou často používány jako antikorozní základní nátěrové hmoty pro těžké provozní podmínky. Doposud se však vyskytovaly problémy s aplikací suchého nátěrového filmu v tloušťce vyšší než 50 µm. Důvodem bylo, že silnější vrstva nátěru způsobovala bahenní praskání obzvláště v rozích a na hranách komplikovaných struktur. To vedlo k prodloužení doby aplikace a ztíži...

Celý článek zde

Univerzitní experti schválili modernizační projekty ArcelorMittal Ostrava ke zlepšení životního prostředí

Publikováno: 23.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:46

Dvě velké investice ostravské hutě do nových technologií souvisejících, na odprášení aglomerací a odsíření energetiky, dostaly příznivý posudek od nezávislých expertních skupin Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nezávislé posouzení programu, který v dubnu tohoto roku vyhlásil tehdy čerstvě zvolený předseda představenstva společnosti Sanjay Samaddar, bylo podmínkou jak regionálních, tak místních orgánů....

Celý článek zde

Slovinci otevřeli na severu Moravy svůj nový logistický sklad

Publikováno: 19.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:55

Velkou událost zažil Frýdlant nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Společnost Kovintrade Praha zde totiž 19. června letošního roku slavnostně zahájila provoz svého nového logistického skladu oceli, svařovacího materiálu, feroslitin, legujících prvků a dalších. Vlastní výstavba haly a administrativní části začala v květnu 2007 a předána byla investorovi koncem téhož roku. Generálním dodavatelem byla stavební firma Zdeněk Tomek Olomouc. Do nových pr...

Celý článek zde

Posouzení defektů ve svarech austenitikého potrubí za vysokých teplot

Publikováno: 6.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:01

Při defektoskopické kontrole svarových spojů potrubí z oceli typu 18Cr-10NiTi se vyskytují defekty. Životnost potrubí namáhaného za vysokých teplot, kdymateriál je poškozován procesy tečení (creepem), se skládá z etapy iniciacetrhliny, etapy podkritického růstu trhliny a končí lomem event. vznikem netěsno. Příspěvek uvádí posouzení detekovaných defektů normativním postupemAPI 579-1/ASME FFS-1. Posouzení se skládá ze dvou etap. Nejprve se určíkrit...

Celý článek zde

Korozní chování vybraných materiálů v kotlech spalujících biomasu

Publikováno: 10.5.2008, Aktualizováno: 8.10.2010 07:29

Dlouhodobé zkoušky nízkolegovaných ocelí a výšelegovaných ocelí a slitin v prostředí kotlů,  spalujících biomasu. Zkušební teploty jsou od 450 do 640 °C, doba expozice až 17 520 hodin. Zkoušky dosud pokračují na čtyřech kotlích v České republice – Dalkia Krnov, Biocel Paskov, Mondi Packaging Štětí a TTS Třebíč a na jednom kotli Vaxjo Energi AB, Švédsko. V příspěvku jsou uvedeny dosažené výsledky z gravimetrického hodnocení vzo...

Celý článek zde

Ve Stráži pod Ralskem postaví technologii na zpracování matečných louhů

Publikováno: 8.5.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:19

Slavnostním poklepáním základního kamene byla dnes za přítomnosti Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu ČR, oficiálně zahájena stavba „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem. Projekt je jednou ze staveb realizovaných podle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005, na jehož základě je postupně budován celý komplex sanačních technologií s cílem sanovat horninové prostředí zasažené chemickou těžbou uranu v areálu odštěpného ...

Celý článek zde

Technické možnosti naplňování vyšších požadavků na provoz energetických zařízení

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:22

Příspěvek shrnuje požadavky na provoz energetických zařízení a vyhodnocuje technické možnosti k jejich naplňování zejména v případě déle provozovaných kotlů. Pozornost je věnována problematice účinnosti kotlů a výstupním emisím z hlediska omezení daných připravovanou legislativou. Z tohoto pohledu je prezentováno využití pokročilých metod pro řízení provozu založených na složitých matematických metodách a na jejich programových realizacích pro zp...

Celý článek zde

Jak dále v českém hutnictví?

Publikováno: 15.4.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:34

Odvětvový svaz Hutnictví železa (Branche Association of the Steel Industry) vydal v prosinci loňského roku situační zprávu - úvahu dalšího vývoje ocelářského průmyslu České republiky. Zpráva byla určena pro konzultativní tým ministerstva průmyslu a obchodu a OS KOVO....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSystémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Publikováno: 26.3.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:10

Pro potřeby důkladného, ale šetrného čištění povrchů, případně jejich předúpravu pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot, je na našem trhu k dispozici technologie tryskání zvlhčeným abrazivem. Patent na tento systém získala německá firma torbo Engieering Keizers v roce 1984 a nyní se využívá ve více než 50 státech celého světa. V České republice jsou torbo přístroje známy od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení. ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekZvedání hadů zadního tahu kotlů elektrárny Tušimice II

Publikováno: 25.3.2008, Aktualizováno: 27.5.2009 15:00

Součástí komplexní obnovy elektrárny Tušimice II je také zvedání a montáž bloků hadů mezipřehříváku a ekonomizéru na kotlích K23 bloku C a K24 bloku D. S ohledem na úroveň přibližně 42 m nad okolním terénem, do které bylo nutné horní část hadů zadního tahu vyzvednout, dále s ohledem na postup zvedání po krocích, maximální hmotnost břemene cca 100 t a celkově omezený přístup byla pro zvedání použita kombinace hydraulických lanových jednotek, prová...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekVliv teploty popouštění na plastické vlastnosti svarových spojů martenzitické oceli X20Cr13

Publikováno: 6.3.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:11

V rámci kvalifikace postupu svařování spoje hrdla meziodběru (obr. 1; součást vysokotlakých čerpadel, která se používají pro napájení parních kotlů v konvenčních elektrárnách, teplárnách, energetických centrálách průmyslových podniků nebo jako zdroj tlakové vody v různých odvětvích průmyslu, např. typ CND 4-10.1, viz obr. 2 – pozn. aut.) bylo ve firmě Sigma Group svařeno a odzkoušeno několik typových svarových spojů....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekTechnické možnosti řešení vypouštění emisí CO2 z elektráren s kotli na fosilní paliva

Publikováno: 15.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:00

Obsahem příspěvku je shrnutí technických možností a ekonomických aspektů zařazení technologie zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a přehled možností dalšího nakládání s CO2. Pozornost je věnována zejména metodám a technologiím zachycování CO2 ze spalin práškových kotlů.  ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekZbytková životnost zařízení kotlů klasických elektráren

Publikováno: 14.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:01

V rámci projektu č. FT TA2/008 v programu TANDEM je vyvíjen systém DIALIFE-KE pro stanovení úrovně a trendů poškozování materiálů zařízení kotle činnými mechanizmy. Výstupem hodnocení bude predikce doby dožití jednotlivých zařízení kotle jako podklad pro plánování údržby a oprav. Cílem je dosáhnout ekonomických přínosů optimalizací metod a rozsahu nedestruktivních metod a údržby. Je ukázán přehled nutných vstupních dat pro hodnocení a přehled mož...

Celý článek zde

Perspektivní nízkolegované a feritické Cr oceli pro jednotky velkých výkonů

Publikováno: 13.1.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 14:46

Výzkum a vývoj nízkolegovaných CrMo/CrMoV a feritických Cr žárupevných ocelí určených pro dlouhodobou expozici za vysokých teplot do 600°C. Zpevnění tuhého roztoku a precipitační zpevnění struktury a jejich vliv na pevnost při tečení. Příznivý vliv optimálního obsahu Mo na zpevnění tuhého roztoku. Vliv částic sekundárních fází o nanometrické velikosti vyloučených ve struktuře na krátkodobé mechanické vlastnosti a žárupevnost. Strukturní stabi...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSpalování biomasy ve fluidních kotlích teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

Publikováno: 3.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:05

Referát se týká instalace linky příjmu, skladování, dopravy a spalování biomasy – peletek ve fluidních kotlích (2x140 t/h) závodní teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (469x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Inženýrské služby a realizované dodávky technologie SNCR společnosti ORGREZ, a. s.Inženýrské služby a realizované dodávky technologie SNCR společnosti ORGREZ, a. s. (383x)
V každém investičním projektu je nutné provázat rozpočet, harmonogram a technickou část díla a zároveň zajistit vysokou ...
Koncert ekologie a efektivity: Červený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácnostíKoncert ekologie a efektivity: Červený mlýn akumuluje teplo již pro 17 tisíc domácností (382x)
Největší systém akumulace tepla do horké vody mají v tuzemsku nyní k dispozici Teplárny Brno na svém provoze Červený mlý...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]