Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

Zpoplatněný článekSeizmické uloženie samonosného fluidného kotla

Publikováno: 8.7.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:05

Obsah príspevku je zameraný na predstavenie riešenia podopretia samonosného fluidného kotla pre extrémne prevádzkové podmienky. Kotol je inštalovaný v seizmicky veľmi aktívnej oblasti Turecka. Podľa kontraktu jeho konštrukcia musí zodpovedať požiadavkám bezpečnosti pri výskyte seizmického budenia na úrovni PGA = 0,4 g v horizontálnom smere....

Celý článek zde

Realizace a optimalizace kotle na spalování vysokopecního plynu

Publikováno: 3.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:26

Spalování vysokopecního plynu je častým požadavkem pro realizaci kotlů a energetických zařízení v železárnách. AE&E CZ dodala takový kotel pro spalování vysokopecního plynu v kombinaci se zemním plynem. Po najetí se ukázalo, že specifi kovaný vysokopecní plyn se výrazně lišil svým složením od skutečnosti. Příspěvek popisuje dopady na provozní parametry a změny, které bylo nutno na kotli provést. Byla provedena další optimalizace pro snížení p...

Celý článek zde

Zinksilikátová inovace – GALVOSILE FIBRE 15750

Publikováno: 26.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:45

Tradiční zinksilikátové nátěrové hmoty vykazují velmi dobré ochranné vlastnosti a jsou často používány jako antikorozní základní nátěrové hmoty pro těžké provozní podmínky. Doposud se však vyskytovaly problémy s aplikací suchého nátěrového filmu v tloušťce vyšší než 50 µm. Důvodem bylo, že silnější vrstva nátěru způsobovala bahenní praskání obzvláště v rozích a na hranách komplikovaných struktur. To vedlo k prodloužení doby aplikace a ztíži...

Celý článek zde

Univerzitní experti schválili modernizační projekty ArcelorMittal Ostrava ke zlepšení životního prostředí

Publikováno: 23.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:46

Dvě velké investice ostravské hutě do nových technologií souvisejících, na odprášení aglomerací a odsíření energetiky, dostaly příznivý posudek od nezávislých expertních skupin Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nezávislé posouzení programu, který v dubnu tohoto roku vyhlásil tehdy čerstvě zvolený předseda představenstva společnosti Sanjay Samaddar, bylo podmínkou jak regionálních, tak místních orgánů....

Celý článek zde

Slovinci otevřeli na severu Moravy svůj nový logistický sklad

Publikováno: 19.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:55

Velkou událost zažil Frýdlant nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Společnost Kovintrade Praha zde totiž 19. června letošního roku slavnostně zahájila provoz svého nového logistického skladu oceli, svařovacího materiálu, feroslitin, legujících prvků a dalších. Vlastní výstavba haly a administrativní části začala v květnu 2007 a předána byla investorovi koncem téhož roku. Generálním dodavatelem byla stavební firma Zdeněk Tomek Olomouc. Do nových pr...

Celý článek zde

Posouzení defektů ve svarech austenitikého potrubí za vysokých teplot

Publikováno: 6.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:01

Při defektoskopické kontrole svarových spojů potrubí z oceli typu 18Cr-10NiTi se vyskytují defekty. Životnost potrubí namáhaného za vysokých teplot, kdymateriál je poškozován procesy tečení (creepem), se skládá z etapy iniciacetrhliny, etapy podkritického růstu trhliny a končí lomem event. vznikem netěsno. Příspěvek uvádí posouzení detekovaných defektů normativním postupemAPI 579-1/ASME FFS-1. Posouzení se skládá ze dvou etap. Nejprve se určíkrit...

Celý článek zde

Korozní chování vybraných materiálů v kotlech spalujících biomasu

Publikováno: 10.5.2008, Aktualizováno: 8.10.2010 07:29

Dlouhodobé zkoušky nízkolegovaných ocelí a výšelegovaných ocelí a slitin v prostředí kotlů,  spalujících biomasu. Zkušební teploty jsou od 450 do 640 °C, doba expozice až 17 520 hodin. Zkoušky dosud pokračují na čtyřech kotlích v České republice – Dalkia Krnov, Biocel Paskov, Mondi Packaging Štětí a TTS Třebíč a na jednom kotli Vaxjo Energi AB, Švédsko. V příspěvku jsou uvedeny dosažené výsledky z gravimetrického hodnocení vzo...

Celý článek zde

Ve Stráži pod Ralskem postaví technologii na zpracování matečných louhů

Publikováno: 8.5.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:19

Slavnostním poklepáním základního kamene byla dnes za přítomnosti Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu ČR, oficiálně zahájena stavba „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem. Projekt je jednou ze staveb realizovaných podle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005, na jehož základě je postupně budován celý komplex sanačních technologií s cílem sanovat horninové prostředí zasažené chemickou těžbou uranu v areálu odštěpného ...

Celý článek zde

Technické možnosti naplňování vyšších požadavků na provoz energetických zařízení

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:22

Příspěvek shrnuje požadavky na provoz energetických zařízení a vyhodnocuje technické možnosti k jejich naplňování zejména v případě déle provozovaných kotlů. Pozornost je věnována problematice účinnosti kotlů a výstupním emisím z hlediska omezení daných připravovanou legislativou. Z tohoto pohledu je prezentováno využití pokročilých metod pro řízení provozu založených na složitých matematických metodách a na jejich programových realizacích pro zp...

Celý článek zde

Jak dále v českém hutnictví?

Publikováno: 15.4.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:34

Odvětvový svaz Hutnictví železa (Branche Association of the Steel Industry) vydal v prosinci loňského roku situační zprávu - úvahu dalšího vývoje ocelářského průmyslu České republiky. Zpráva byla určena pro konzultativní tým ministerstva průmyslu a obchodu a OS KOVO....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSystémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Publikováno: 26.3.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:10

Pro potřeby důkladného, ale šetrného čištění povrchů, případně jejich předúpravu pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot, je na našem trhu k dispozici technologie tryskání zvlhčeným abrazivem. Patent na tento systém získala německá firma torbo Engieering Keizers v roce 1984 a nyní se využívá ve více než 50 státech celého světa. V České republice jsou torbo přístroje známy od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení. ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekZvedání hadů zadního tahu kotlů elektrárny Tušimice II

Publikováno: 25.3.2008, Aktualizováno: 27.5.2009 15:00

Součástí komplexní obnovy elektrárny Tušimice II je také zvedání a montáž bloků hadů mezipřehříváku a ekonomizéru na kotlích K23 bloku C a K24 bloku D. S ohledem na úroveň přibližně 42 m nad okolním terénem, do které bylo nutné horní část hadů zadního tahu vyzvednout, dále s ohledem na postup zvedání po krocích, maximální hmotnost břemene cca 100 t a celkově omezený přístup byla pro zvedání použita kombinace hydraulických lanových jednotek, prová...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekVliv teploty popouštění na plastické vlastnosti svarových spojů martenzitické oceli X20Cr13

Publikováno: 6.3.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:11

V rámci kvalifikace postupu svařování spoje hrdla meziodběru (obr. 1; součást vysokotlakých čerpadel, která se používají pro napájení parních kotlů v konvenčních elektrárnách, teplárnách, energetických centrálách průmyslových podniků nebo jako zdroj tlakové vody v různých odvětvích průmyslu, např. typ CND 4-10.1, viz obr. 2 – pozn. aut.) bylo ve firmě Sigma Group svařeno a odzkoušeno několik typových svarových spojů....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekTechnické možnosti řešení vypouštění emisí CO2 z elektráren s kotli na fosilní paliva

Publikováno: 15.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:00

Obsahem příspěvku je shrnutí technických možností a ekonomických aspektů zařazení technologie zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a přehled možností dalšího nakládání s CO2. Pozornost je věnována zejména metodám a technologiím zachycování CO2 ze spalin práškových kotlů.  ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekZbytková životnost zařízení kotlů klasických elektráren

Publikováno: 14.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:01

V rámci projektu č. FT TA2/008 v programu TANDEM je vyvíjen systém DIALIFE-KE pro stanovení úrovně a trendů poškozování materiálů zařízení kotle činnými mechanizmy. Výstupem hodnocení bude predikce doby dožití jednotlivých zařízení kotle jako podklad pro plánování údržby a oprav. Cílem je dosáhnout ekonomických přínosů optimalizací metod a rozsahu nedestruktivních metod a údržby. Je ukázán přehled nutných vstupních dat pro hodnocení a přehled mož...

Celý článek zde

Perspektivní nízkolegované a feritické Cr oceli pro jednotky velkých výkonů

Publikováno: 13.1.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 14:46

Výzkum a vývoj nízkolegovaných CrMo/CrMoV a feritických Cr žárupevných ocelí určených pro dlouhodobou expozici za vysokých teplot do 600°C. Zpevnění tuhého roztoku a precipitační zpevnění struktury a jejich vliv na pevnost při tečení. Příznivý vliv optimálního obsahu Mo na zpevnění tuhého roztoku. Vliv částic sekundárních fází o nanometrické velikosti vyloučených ve struktuře na krátkodobé mechanické vlastnosti a žárupevnost. Strukturní stabi...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSpalování biomasy ve fluidních kotlích teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

Publikováno: 3.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:05

Referát se týká instalace linky příjmu, skladování, dopravy a spalování biomasy – peletek ve fluidních kotlích (2x140 t/h) závodní teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekEfektivní metody řešení modernizace kotlů

Publikováno: 26.11.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:03

Konsorciu řešitelských týmů skládajícímu se ze čtyř technických vysokých škol a jednoho výzkumného ústavu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen grant na podporu projektu „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“. Ve spolupráci s průmyslovými podniky má podnítit modernizaci energetických zdrojů. Jedním z řešitelských pracovišť je Výzkumné energetické centrum VŠB-Technické univerzity v Ostravě, jehož pracovní...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekHodnocení návratnosti investice do zdroje elektrické energie na obnovitelná paliva o výkonu 5 MWe

Publikováno: 19.11.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:03

Evropská komise přišla v březnu 2007 s návrhem zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20% celkové spotřeby energie. Česká republika nemá možnosti získat takový podíl z větrné, vodní či mořské energie, takže jediným významným obnovitelným zdrojem může být biomasa. Tato přednáška zjednodušeně popisuje zdroj elektrické energie o instalovaném výkonu cca 5 MW, využívající zbytky z lisování rostlinných olejů a na jednoduchém ekonomickém modelu zjišťuje e...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekPresnosť výroby oceľových konštrukcií v energetike

Publikováno: 1.11.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:04

Aj keď oceľové konštrukcie tvoriace nosné prvky prenosových ciest energie, ktoré budú témou tohto príspevku nepatria do kategórie presného alebo precízneho strojárstva ako napr. hydraulika, prevodové skrine, harmonické prevodovky, a pod., aj u nich sa stretávame s fenoménom nepresnosti výroby končiacim až s fatálnymi dôsledkami. Do obsahu tohto príspevku zámerne nebolo pojaté vymenovanie celého radu noriem predpisujúcich triedy presnosti skupín v...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (733x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
RWE, E.ON and Vattenfall top the list of European CO2 emitters in 2008 (272x)
Carbon Market Data, a European company providing carbon market research and data supply services, published the rankings...
Česká technologie řídí jaderné elektrárny i teplárnyČeská technologie řídí jaderné elektrárny i teplárny (241x)
Vývozním artiklem České republiky nejsou jen pivo, křišťál či ŠKODA AUTO. V oblasti energetiky vytváří dobré jméno české...