Nacházíte se:  Úvod    Údržba

Údržba

Automatizované zkoušení tlakových nádob reaktorů typu VVER ultrazvukem

Publikováno: 14.9.2013

Provozovatelé jaderných elektráren v současné době zvyšují instalovaný výkon provozovaných bloků s tlakovodními reaktory a plánují jejich bezpečný a spolehlivý provoz po dobu delší, než původně předpokládal projekt. Tlaková nádoba reaktoru je u bloků jaderných elektráren typu VVER (vodo-voďanoj energetičeskij reaktor) zařízením, které má rozhodující vliv na jadernou i technickou bezpečnost a zásadním způsobem určuje životnost celého primárního ok...

Celý článek zde

Aplikace akustické emise při kontinuálním monitorování stavu a rozvoje defektů na kulových zásobnících čpavku v Lovochemii a.s. Lovosice

Publikováno: 13.9.2013

Metoda akustické emise se v posledních letech stala v mnoha firmách z oblasti energetického a chemického průmyslu standardní NDT metodou pro zjišťování stavu tlakových zařízení a konstrukcí po dlouhodobém provozu. Její nasazení při klasických takových zkouškách, při přechodových režimech nebo monitorování při provozních parametrech spolu s aplikací klasických NDT metod přispívá ke komplexnějšímu zhodnocení stavu zařízení a zvyšuje bezpečnost prov...

Celý článek zde

Vzdálené monitorování AE – prostředek včasného varování před kolapsem konstrukce

Publikováno: 13.9.2013

Monitorování akustické emise (AE) jako součást SHM systému namáhané konstrukce umožňuje detekci výskytu rozvíjejících se defektů a jejich dostatečně přesnou lokalizaci přímo v reálném čase. Včasné varování na základě analýzy emisní aktivity a hodnocení jejích zdrojů může často zabránit havárii sledované konstrukce ať již v důsledku náhlého lomu či plastického kolapsu některé důležité součásti. V příspěvku jsou diskutovány dva modelové případy dok...

Celý článek zde

Ruční, mechanizované a manipulátorové kontroly ultrazvukem metodou PHASE ARRAY a TOFD – praktické příklady

Publikováno: 13.9.2013

Tento článek je zaměřen na praktickou stránku měření ultrazvukem v elektrárnách, chemických výrobnách a rafinériích metodami Phased Array a TOFD včetně pomocí mechanizovaných prostředků. Praktické příklady praktické stránky uskutečněných měření – kontroly tlakových nádob a potrubí, kontroly svarových spojů, kontrola na přítomnost a rozsah poškození nádob blistry a jinými vadami. Klíčová slova: zkoušení ultrazvukem, manipulátor, phased array, TOF...

Celý článek zde

Hodnocení průběhu korozního poškození metodami akustické emise a nelineární ultrazvukové spektroskopie

Publikováno: 13.9.2013

Rozvoj lokálního korozního poškození konstrukcí může vést k závažným poruchám a případně i k neopravitelnému poškození celých konstrukčních částí. Snížení spolehlivosti konstrukce lze předejít včasnou detekcí probíhajícího korozního procesu a přesným odhadem rozsahu aktuálního poškození. Zabezpečení spolehlivého provozu konstrukce je zásadní tam, kde porucha může vést k ohrožení zdraví a velkým ekonomickým ztrátám, tj. především v energetickém, c...

Celý článek zde

Metoda magnetické paměti materiálu

Publikováno: 13.9.2013

Metoda Magnetické paměti materiálu je NDT metoda založená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetických polí v kovových materiálech odrážejících technologickou historii materiálu. Využívá se pro určení SCZ (Stress Concentration Zones), poruch a heterogenity v mikrostruktuře materiálu a svarových spojů....

Celý článek zde

Nedestruktivní hodnocení materiálu energetických komponent

Publikováno: 13.9.2013

Příspěvek se zabývá nedestruktivní metalografií, sahající do oblasti povrchových a optických metod, která je výjimečná především díky své operativnosti a rychlosti. Její využití je velmi rozsáhlé. Článek pojednává především o aplikacích z oblasti energetiky, tj. kotlové trubky, parovody, turbínové rotory a lopatky a také turbínová tělesa. Klíčová slova: nedestruktivní metalografie, repliky, kontrola mikrostruktury...

Celý článek zde

Možnosti použití nedestruktivního zkoušení při využití těžních strojů v povrchovém hornictví

Publikováno: 13.9.2013

V příspěvku jsou charakterizovány některé základní přístupy k využití metod nedestruktivního zkoušení v oblasti kontroly těžních strojů v oblasti povrchového hornictví. Klíčová slova: povrchové hornictví, těžní stroje, magnetická metoda, vizuální metoda....

Celý článek zde

Rentgenové záření jako diagnostický prostředek materiálového inženýrství a nanotechnologie

Publikováno: 13.9.2013

Od objevu rentgenového záření (rtgz) ke konci října roku 1895 uplynulo již 115 let. Význam objevu rentgenového záření Wilhelmem Conradem Röntgenem byl potvrzený ihned po objevu snímkem se zviditelněnou kostrou ruky a první Nobelovou cenou (NCF) za fyziku v roce 1901. Tím vzniklo další výročí, a to 110. od udělování Nobelových cen. Rentgenové záření získalo ihned využití v medicíně. Během vývoje byly objevené další vlastnosti rentgenového záření, ...

Celý článek zde

Výuka fyziky jedním z pilířů materiálového inženýrství, podstatou nedestruktivních zkušebních metod a nanotechnologie

Publikováno: 13.9.2013

Fyzika je již od 18. století základní disciplína při vysokoškolském studiu technických věd jako je strojírenství, nauka o materiálech, technologie, chemie , elektrotechnika, medicína a v poslední době i rozšířená nanotechnologie. Poněvadž většina měřících a zkušebních metod je založená na fyzikálních základech, je důležité znát jejich fyzikální podstatu známých zkušebních metod pro případnou jejich modifikaci a jejich vyhodnocování a jednak k mož...

Celý článek zde

Metoda expresní diagnostiky pružnopevnostních parametrů a okamžitého napěťodeformačního stavu materiálu ultrazvukem

Publikováno: 13.9.2013

Metoda expresní a nedestruktivní diagnostiky pružnopevnostních parametrů a okamžitého napěťodeformačního stavu, včetně konstrukce zatěžovacího diagramu σ-ε, využívá nového analytického přístupu k hodnocení vlastností materiálu v procesu jeho přetváření vlivem vnějších destruktivních sil ultrazvukem. Navrhovanou metodou na nové teoretické bázi stanovujeme ekvivalenty fyzikálně-mechanických parametrů, tj. ekvivalenty tabulkových parametrů materiálu...

Celý článek zde

Detekce únavového poškozování v konstrukčních materiálech využitím metody akustické emise

Publikováno: 13.9.2013

Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktivní metody testování - akustické emise. Naměřené výsledky slouží především ke studijním účelům a tvorbě podkladů pro výuku na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Společně se záznamem rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic lze získat názorné ukázky včasné identifikace vzniku a šíření únavových trhlin ve zko...

Celý článek zde

Provozní kontroly teplosměnných trubek elektromagnetickými metodami

Publikováno: 13.9.2013

Článek popisuje způsoby kontrol teplosměnných trubek výměníků pomocí elektromagnetických metod – ET-zkoušení vířivými proudy, RFT-zkoušení ve vzdáleným poli vířivých proudů, MFL-zkoušení magnetickými rozptylovými toky. Zjišťování vnitřních a vnějších vad, volba metody v závislosti na materiálu trubek. Klíčová slova: vířivé proudy, vzdálené pole, magnetické rozptylové toky, trubka, výměník...

Celý článek zde

Co můžeme zjišťovat při NDT zkoušení materiálů z pohledu evropských norem

Publikováno: 13.9.2013

Tento příspěvek navazuje na přednášku z minulého roku Ing. Bernarda Kopce: „Co skutečně zjišťuje nedestruktivní zkouška materiálů“. V příspěvku se věnuji analýze platných evropských norem. Na základě této analýzy se pokouším odpovědět na otázku, kterou si klade Ing. Bernard Kopec. Základní premisou mé úvahy je, že i když pro různé metody NDT zkoušení používáme různé fyzikální jevy, většinou obdržíme pouze příznaky (indikace). Tyto příznaky potom ...

Celý článek zde

Detekce trhlin v betonu metodami nelineární akustické spektroskopie

Publikováno: 13.9.2013

Na základě studia nelineárních akustických efektů byly navrženy nové defektoskopické a diagnostické metody. Tyto metody využívají faktu, že trhlinou vyvolaná nelinearita je citlivý indikátor poškození materiálu. Analýza nelineárních efektů byla provedena pro nepoškozené betonové vzorky i vzorky vystavené zmrazovacím cyklům. Výsledky naznačují, že metody nelineární akustické spektroskopie jsou velmi citlivé techniky pro detekci trhlin vyvolaných z...

Celý článek zde

Měření elektrických parametrů u betonových plátů různého složení

Publikováno: 13.9.2013

NDT metodou impedanční spektroskopie [4] byly charakterizovány vzorky betonových plátů. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tanδ(f), C(f) a R(f) vzorků v suchém stavu. Dále byla popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody a popsán vliv složení betonových vzorků na elektrické parametry. Klíčová slova: impedanční spektroskopie, dielektrické ztráty, ztrátový činitel, vodivostní ztr...

Celý článek zde

Role spolehlivosti v hodnocení nedestruktivními metodami

Publikováno: 13.9.2013

Je všeobecně známo, že zařízení, postupy a personál jsou v nedestruktivním zkoušení systémové prvky, které tvoří NDE spolehlivost. Kvantitativní míry těchto prvků, jakož i jejich vzájemný poměr na celkovou spolehlivost NDE nejsou dosud určeny. Příspěvek je diskusí ke koncepčnímu modelu spolehlivosti NDE. Klíčová slova: NDE spolehlivost, NDE systém, postupy, zařízení, personál, lidský faktor, normy PDF ke stažení zde....

Celý článek zde

Non-destructive evaluation of the concrete structure damage

Publikováno: 13.9.2013

The present paper deals with an experimental study of the frequency inspection method applicability to the concrete structure integrity damage assessment. Our research has addressed to three groups of specimens which differed from each other in the structure quality, because of different concrete ageing conditions, were subjected to the degradation. Our objective consisted in determining how the freeze-thaw cycle application induced degradation d...

Celý článek zde

Diferenční spektrální analýza Impact-echo signálu

Publikováno: 12.9.2013

Nedestruktivní testování sluchovou analýzou signálu odezvy testovaného tělesa na vybuzení úderem patří k nejstarším defektoskopickým metodám. Moderní technika umožňuje zvyšovat citlivost a objektivizovat tuto metodu NDT. Současná forma této metody, prostá spektrální analýza celého záznamu I-E signálu nevyužívá všechny informace v něm obsažené a zbytečně tak omezuje svou citlivost. Proto jsou realizovány různé detailní analýzy I-E signálu. Článek ...

Celý článek zde

Rekonstrukce technologické věže s ohledem na změněné zatížení větrem podle evropských norem

Publikováno: 4.8.2013

V cementárně v Čížkovicích nedaleko Lovosic byla v polovině devadesátých let minulého století postavena nová pecní linka. V jejím rámci byl vybudován nový výměník, což je 93 vysoká ocelová věž o osmi podlažích, na kterých je uloženo těžké technologické zařízení. Konstrukce byla v roce 1995 projektována dle tehdy platných českých norem. V loňském roce měla být zahájena rekonstrukce části technologie. Účelem rekonstrukce bylo zvýšení účinnosti zaří...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbouEustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou (110x)
Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republi...
Management a inženýrství údržbyManagement a inženýrství údržby (83x)
Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnost...
Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech!Elektrárna Orlík je výsledkem precizní práce Aloise Krause a tisícovek sprojektantů a stavitelů. Přivaděče se opravují poprvé po 55 letech! (81x)
V době, kdy se vodní dílo Orlík stavělo, bylo hlavním záměrem státu vybudovat elektrárnu, která by pomohla pokrýt rostou...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery